„Loomemajandus on dünaamiline ja mõjukas valdkond, millel on oluline sektoriülene mõju. Kuna valdkond on suhteliselt noor, on selle arendamiseks vaja olulist panust,” selgitab projekti „Creative Industries Learning Module” (CCILM) ehk loomemajanduse õppemoodulit juhtiva Estonian Business Schooli teadusgrupi Creative Industries and Smart Cities juht Kristiina Urb. Koostööprojekti eesmärk on luua tööriistad, mida ülikoolid saavad kasutada loomemajanduse õppemooduli loomiseks.

„Antud projekti intellektuaalse väljundi üldeesmärk on aidata kaasa paljude loomemajanduses praegu esinevate puuduste leevendamisele. Vajalike teadmiste ja sobivate tööriistadega varustatud kõrgkoolidel on oluline mõju kultuuri- ja loomemajanduse parandamisele ning seetõttu ongi selle projekti eesmärk kõrgkoolidele vajalikud oskusteadmised ja vahendid loomemajanduse õppemooduli loomiseks.

Loodav tööriistakast pakub kõiki vajalikke elemente uuendusliku loomeettevõtluse kursuse kokkupanekuks bakalaureuseõpilastele. Lisaks saab seda kasutada valikainete mooduli loomiseks MBA tudengitele ja ettevõtlusinkubatsiooni programmi kokkupanekuks inimestele, kes on huvitatud loomeettevõtlusega alustamisest elukestva õppe raames,” räägib Kristiina Urb.

Mitmekülgne valik õppematerjale

Projekti käigus töötavad koostööpartnerid välja loomemajanduse õppemooduli õppekava, õpiku ja juhendid õppejõududele ning koolitajatele, juhtumianalüüsid, videomaterjalid ja podcast’id ning töölehed. Üheskoos moodustavad need põhjaliku kultuuri- ja loomemajanduse õppemooduli tööriistakasti. Moodul põhineb flipped classroom meetodil.

„Tegu on pedagoogilise meetodiga, mille puhul kasutatakse asünkroonseid videomaterjale koos probleemide lahendamisega kodutööna ja lisaks klassiruumis aktiivseid grupipõhiseid probleemide lahendamise tegevusi. See kujutab endast õppimisteooriate ainulaadset kombinatsiooni: aktiivõpe, probleemipõhised õppetegevused, mis põhinevad konstruktivistlikul ideoloogial, ja loengud, mis põhinevad biheivioristlikel põhimõtetel,” tutvustab Kristiina Urb.

Loodavad tööriistad saavad olema paindlikus formaadis ehk et neid saab kasutada erinevates õppehaldussüsteemides (nt Moodle, Canvas).

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus

Loomemajanduse valdkond on noor, kuid ülioluline. Näiteks toetab ja edendab Euroopa Liit Euroopa loomemajandust ja Euroopa Regionaalarengu Fond investeeris Eesti loomemajanduse arendamisse (2014–2020) kokku 20 miljonit eurot. Euroopa Komisjon on seadnud 2019.–2022. aasta tööplaanile kolm strateegilist eesmärki koos asjakohaste sotsiaalsete, majanduslike ja väliste näitajatega: 1) kultuurilise mõju rakendamine sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamiseks, 2) kultuuripõhise loovuse toetamine hariduses ja innovatsioonis ning tööhõive ja majanduskasvu edendamine ning 3) rahvusvaheliste kultuurisuhete tugevdamine.

Seda arvesse võttes on oluline laiendada rahvusvahelist koostööd ka loomemajanduse arendamisse panustavate asutuste vahel. Kõigi projektipartnerite eesmärk on ühel või teisel viisil arendada loomemajandust ehk see on osa nende suuremast missioonist.

Projektis on partneriteks BI Norwegian Business School, Islandi ülikool, Loov Eesti ja Creativity Lab.

Loodav tööriistakast saab olema üldsusele ja kõigile sellest huvitatud pooltele avalikult kättesaadav. Projekti lõppedes saavad kõik tööriistad kättesaadavaks domeenil ccitoolbox.com. Projekt lõpeb novembris 2021.