Kohtumisel arutati läbi, kuidas erinevad osapooled mõistsid ürituse ettevalmistamiste, korraldamist ja omavahelist infovahetust.

Ühiselt jõuti järgmistele järeldustele:

Ürituse korraldaja ei viinud 27. augusti õhtul Linnahalli katusel läbi seda üritust, millele ta oli saanud avaliku ürituse loa ja kooskõlastused.

Tallinna Linnahalli AS kui kinnistu omanik ei andnud luba kontserdi korraldamiseks linnahalli katusel, katuse kasutamise eesmärk oli lepingujärgselt ainult vaateplatvorm koos muusika esitamisega. Kontserdi korraldamisele hoone katusel ei oleks linnahall kooskõlastust andnud.

Avaliku ürituse loa taotlusele kooskõlastust andnud ametkonnad andsid kooskõlastuse teadmisega, et toimub pooletunnine droonide ilutulestik koos taustamuusikaga. Esitatud dokumentide põhjal ei olnud kooskõlastajatel võimalik aru saada, et kavandatakse populaarse artisti 40-minutilist tasuta kontserti, mis oleks kindlasti muutnud erinevaid tingimusi, sh turvaplaani, liiklus- ja parkimisskeemi. Ürituse tegelikust formaadist puudus lisaks linnahallile info ka linnakantseleil, politsei- ja piirivalveametil, päästeametil ning terviseametil. G4S-i poolt koostati turvaplaan teistel alustel. Seetõttu jäid ka vajalikud ennetusmeetmed rakendamata ja halvima stsenaariumi korral ei oleks olnud ootamatu evakuatsiooni tõttu tagatud ka ligipääs operatiivsõidukitele.

Toimunud ürituse jaoks ei olnud rakendatud turvameetmed piisavad. Ürituse ettevalmistuse käigus muutus oluliselt ürituse formaat, mistõttu ei olnud turvalisuse plaanid kooskõlas tegeliku olukorraga. Turvatöötajaid ei olnud selle rahvahulga jaoks piisavalt, osa inimesi sisenes omavoliliselt piiratud alale vaktsiinipassi näitamata, kuid topeltpiiretega õnnestus tagada, et nad ei puutunud kokku tervisetõendi esitanud publikuga. Korraldaja ei tegelenud liikluse reguleerimisega, mistõttu tekkisid piirkonnas ummikud.

Sellest kõigest tulenevalt ei olnud publiku turvalisus täiel määral tagatud, õnneks keegi kannatada ei saanud ja ühtegi vahejuhtumit ei registreeritud.

Info oli puudulik

Üritust korraldanud osapooled möönsid, et avaliku ürituse loa taotlemisel esitatud info jäi puudulikuks. Ürituse korraldajad kinnitasid, et nad ei eksitanud linnahalli ega ametkondi tahtlikult.

„Arvestades ürituse korraldaja kahetsust tekkinud segaduse pärast ning pahatahtlikkuse puudumist on linnakantselei otsustanud, et ei pöördu järelevalveasutuste poole avaldusega väärteomenetluse alustamiseks. Meie eesmärk ei ole ürituse korraldajaid karistada, vaid edaspidi selliste olukordade kordumist vältida. Meie jaoks on õppetund see, et kavatseme täiendavalt tõhustada avaliku ürituse lubade menetlusi, et ürituste korraldajad selgitaksid veelgi detailsemalt, milliseid tegevusi üritusel tegelikult kavandatakse, et põhjalikumalt hinnata ürituste sobivust," ütles linnasekretär Priit Lello.

„Avaliku ürituse loa taotlemisel on oluline kavandatava ürituse iseloom, eesmärk ja sisu võimalikult detailselt lahti kirjutada, siis saavad erinevad kooskõlastust andvad ametkonnad anda oma soovitusi, et üritus saaks toimuda turvaliselt. Sel juhul saab ka ürituse korraldaja olla kindel, et ta on teinud endast kõik, et vajadusel oleksid politsei, pääste- ja terviseamet valmis kiiresti reageerima," lisas Lello.

Korraldaja: see ei olnud tahtlik

„Mõistame, et oleksime pidanud esitama detailsemat ja täiendavat infot, mis oleks olnud linnale ja teistele osapooltele oluline loa väljastamisel. Kinnitame, et me ei andnud eksitavat infot tahtlikult ning vabandame, et ürituse ettevalmistusel jäi edastamata täielik info etenduse formaadi ja mastaabi kohta. Vabandame kõigi nende ees, kellel oli üritusel ebamugav või kelle jaoks oli tekkinud olukord ehmatav," ütles ürituse korraldusmeeskonna esindaja Hamburg & Partnerid konsultant Mihkel Lendok.

Ärileht uuris veel lisaks, miks tekkisid siis kontserdi teatamisest käärid. Lendok selgitas, et esialgu taotlesid nad drooni-show'd koos muusikaga ega näinud algselt ette, et muusika esitamine asendub live-kontserdiga. "See otsus sündis koostöös üritusturundusagentuuriga Frank Events üks nädal enne üritust. Möödalaskmine oligi see, et kumbki osapool ei täiendanud valiku ürituse taotlust selle informatsiooniga," rääkis ta.

„Sellest juhtumist on palju õppida ning vabandame, et ürituse ettevalmistamisel tekkis möödarääkimisi. Katkestasime ürituse koheselt, kui esimene info vibratsiooni kohta laekus. Samuti suutsime tagada selle, et tervisetõendita inimesed ei pääseks katusel topeltaiaga piiratud ürituse alale ning linnahalli katusel ei viibinud üle 2000 inimese," ütles Taavi Puuorg ürituskorraldusagentuurist Frank Events. "Aitäh kõigile inimestele, kes te reageerisite hajutamise palvele mõistvalt ja rahulikult ning tegite igakülgset koostööd!"