Eriplaneeringu menetluse algatas vallavolikogu 2019. aasta oktoobris ning käesoleva aasta jaanuaris, kui volikogu otsustas eriplaneeringu koostamise lõpetada, oli pooleli selle menetluse esimene etapp ehk tuulepargi asukoha eelvaliku tegemine.

Kohus leidis, et isegi juhul kui kohalik omavalitsus leidis, et selliste parameetritega tuuleparki, nagu AS Enefit Green rajada soovis, valla territooriumile rajada ei saa, ei oleks tohtinud eriplaneeringu menetlust lõpetada, vaid oleks pidanud kaaluma võimalust asukohavaliku lähtetingimusi muuta. Tulnuks otsida võimalust kavandada tuulepark, mis on arendaja poolt maksimaalselt soovitust väiksem, ent siiski selline, mille rajamisest viimane huvitatud oleks ja mille rajamine samas kahjustaks muid huve vähem. Kohus rõhutas, et planeeringu koostamisel on juhtiv roll kohalikul omavalitsusel sõltumata sellest, et planeering algatati konkreetse ettevõtja taotlusel ning et ettevõtja planeeringu koostamist rahastab.

Kohtu hinnangul ei võinud kohalik omavalitsus eriplaneeringu menetlust lõpetada pelgalt põhjusel, et AS Enefit Green ei näidanud üles valmidust oma soove vähendada ega avaldanud selgelt, milline on see minimaalne tulemus, millest ta veel huvitatud oleks.

Kohus märkis, et AS-il Enefit Green ei ole iseenesest õigust nõuda talle meelepärase planeeringulahenduse kehtestamist, küll aga saab ta nõuda, et tema huve mõistlikult kaalutaks ning et juba algatatud menetlust ei lõpetataks meelevaldsetelt ega enneaegselt. Kohtu hinnangul eriplaneeringu menetluse lõpetamine seekord aga just nii toimus.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ja seda on võimalik vaidlustada Tallinna Ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.

Kohtuotsust kommenteerib Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm:

„Meie peamine eesmärk on jätkata koostööd Lääne-Nigula kogukonnaga leidmaks ühine arusaam, milline võiks Risti tuulepark tulevikus olla. Enefit Green tegutseb iga päev selle nimel, et meil kõigil oleks tulevikus piisavalt taastuvelektrit. Selleks arendame ka tuuleenergeetikat ja oleme teinud Lääne-Nigula vallale ettepaneku uurida võimalust Läänemaa suurimaks investeeringuks läbi aegade.

Lääne-Nigula vallas Risti lähistel on head liitumisvõimalused ja tuuleolud ning peaks jaguma ka piisavalt ruumi tuulepargi rajamiseks. Tuulepargile sobiva asukoha ja täpsete tuulikute arvu ja asukohtade leidmine on lahendatav eriplaneeringu menetluse käigus.

Kohus nõustus meie hinnanguga, et omavalitsus on ennatlikult lõpetanud tuulepargi eriplaneeringu menetluse. Loodame, et saame peatselt jätkata koostööd Lääne-Nigula kogukonnaga ametlikus planeerimismenetluses."