Parandusi Covid-19 leviku haldamise seaduses toetas 52 seimi liiget, vastu oli 27 ja kaks jäi erapooletuks, vahendab LSM.

Seaduseparandused määravad kindlaks õiguslikud suhted juhtudel, kui tööülesannete täitmiseks nõutakse inimeselt tõendit, mis kinnitab vaktsineeritust või Covid-19 läbipõdemist.

Tööandja peab kindlaks määrama ametid või töötajate kategooriad, keda puudutavad normatiivaktide nõuded vaktsineerimis- või Covid-19 läbipõdemise tõendi olemasolu kohta, ning teavitama sellest töötajaid. Töötajad on kohustatud teavitama tööandjat tõendi olemasolu või puudumise kohta ning esitama selle tõendi tööandja määratud korras.

Kui töötajal ei ole töö iseloomu tõttu nõutavat coviditõendit, on see aluseks lugeda ta ametikoha nõuetele mittevastavaks. Ja kui tööandja ei saa sellist töötajat objektiivsetel põhjustel teisele vastuvõetavale tööle või kaugtööle üle viia, on tööandjal õigus töötaja ajaperioodiks, mis ei ületa kolme kuud, töölt kõrvaldada, kuni töötaja saab vaktsineerimis- või läbipõdemistõendi. Kui töötaja tõendi mõjuva põhjuseta hankimata jätab, on tööandjal õigus töötajaga töösuhe viivitamatult lõpetada, makstes puhkusetasu ühe kuu palga ulatuses.

Opositsioonilise erakonna Kooskõla esindaja Ivars Zariņši ettepaneku anda coviditõendid välja antigeenitestide põhjal lükkas seim häälteenamusega tagasi nagu ka rea teisi opositsiooni algatusi.

Seaduseparandused jõustuvad päev pärast nende avaldamist.

Mõjuvad põhjused, miks töötaja võib vaktsineerimata jääda, peab kindlaks määrama valitsus. Tõenäoliselt on selleks vaja arstide konsiiliumi otsust.