Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina märkis, et eluasemekulud on suhteliselt lühikese ajaga märgatavalt kasvanud, tingituna nii elektri- kui ka küttehinna tõusust. „Hinnatõus mõjutab kõiki, aga eelkõige halvendab see vähekindlustatud inimeste olukorda,“ rääkis Beškina. Ta selgitas, et toimetulekutoetus koosneb toimetulekupiirist ja eluasemekulude kompenseerimisest kehtestatud tingimuste alusel. „Oleme käesoleval aastal püüdnud seista selle eest, et tõuseks mõlemad toetuse komponendid, kuid toimetulekupiiri tõstmist kahjuks praegu Riigikogus menetluses olevas riigieelarve seaduse eelnõus ettenähtud ei ole. Eluasemekulude piirmäärad, mille muutmine on linna pädevuses, said aga üle vaadatud, analüüsitud ja näeme, et vähemalt nii saame Tallinnas elavaid abivajavaid suuremas ulatuses toetada,“ sõnas Beškina.

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel maksab riigi rahastatavat toimetulekutoetust kohalik omavalitsus. Ühtlasi on kohaliku omavalitsuse kohustuseks vaadata eluasemekuludega seotud piirmäärad üle igal aastal ja vajadusel neid muuta.

„Kui varasemalt on eluasemekulude piirmäärade kehtestamisel lähtutud ennekõike toimetulekutoetuse saamise aluseks olnud taotlustest ja nendega seotud eluasemekuludest, siis sel aastal lähtusime lisaks statistikale ka tegelikest turuhindadest. See tagab paremini seadusega pandud kohustuse täitmise ehk eluasemega seotud kulude katmise adekvaatses ulatuses ja inimväärse äraelamise tagamise toimetulekuraskustesse sattunud inimestele,“ selgitas Beškina.

Üheks olulisemaks eluasemekulu komponendi muudatuseks on üüri piirmäärade kaasasjastamine ja turuolukorraga vastavusse viimine. Lähtudes eluaseme suuruse ja üüri hinna suhte loogikast kehtib Tallinnas kolm üüri piirmäära. Üür üle 33 m2 pinnaga eluaseme puhul tõuseb nüüd 6.40 eurolt ruutmeetri kohta 11 euroni ruutmeetri kohta. Üür 18-33 m2 eluaseme puhul tõuseb praeguselt 9 eurolt ruutmeetri kohta 14 euroni ning üür alla 18 m2 eluaseme puhul tõuseb praeguselt 12 eurolt 17 euroni ruutmeetri kohta.

Väga oluliseks mõjuteguriks eluasemekuludele on energiahinnatõus. Sellest tulenevalt on kavas tõsta elektrienergia tarbimise kulu praeguselt 40 eurolt pere esimese ja 3,5 eurolt iga järgneva pereliikme kohta 60 eurole pere esimese ja 10 eurole iga järgneva liikme kohta. Majapidamisgaasi kulu piirmäär tõuseb 21 eurolt pere esimese liikme kohta 27 eurole, iga järgneva pereliikme kohta on see 13 eurot. Täiendavalt on korrigeeritud kõikide kütet puudutavate komponentide piirmäärasid, kuivõrd küttehind on oluliselt muutunud.

Toimetulekutoetus on oluline abi absoluutse vaesuse piiril elavatele peredele, mis aitab tagada elukoha säilitamise ja lisaks minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. See on märkimisväärne tugi linna abivajajatele.

„Korrigeeritud piirmääradega saame tagada, et toimetulekutoetust juba saavate inimeste eluasemekulud oleksid adekvaatsemalt tagatud ning nad ei pea kasutama perele elamiseks mõeldud toimetulekupiiri katmaks seda osa eluasemekuludest, mida seni ei ole kompenseeritud. Meie eeldus on, et inimesed ja pered, kellel on mõistlikud eluasemekulud, saaksid need toimetulekutoetuse abiga täielikult kaetud,“ rõhutas Betina Beškina.

Uued toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad peab heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu. Uued piirmäärad hakkavad kehtima 2022. aasta algusest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid