Suurem osa Euroopa liidu riikidest on juba kasutanud ajutisi meetmeid, et tarbijatele suured energiaarved osaliselt hüvitada - kes on vähendanud makse, kes pakkunud hüvitisi. Liidu riikidele tähendab see kokku 3,4 miljardi eurost rahasüsti. Küll aga ollakse eri meelt selles osa, millega veel energiahindade tõusu kontrolli all hoida.

Liikmesriigid avaldasid möödunud nädalal energeetikaministrite kohtumisel energiahindade teemal oma seisukohti ja rääkisid riikide hetkeolukorrast. Mitu liikmesriiki - Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Rumeenia ja Hispaania - on teinud ettepaneku asuda elektriturgu kiiresti ümber korraldama.

Novembris valmis Euroopa energiaregulaatorite ühendusel (ACER) energiaturu hetkeolukorda käsitlev analüüs, mis ei pea turu fundamentaalset ümberdisainimist vajalikuks. Eesti, Austria, Taani, Soome, Saksamaa, Iirimaa, Läti, Luksemburg ja Holland tegid ka eelmisel nädalal ühisavalduse, mis toetas ACERi analüüsi ja kus nad kutsusid Euroopa Liitu üles jätkama praeguse süsteemiga. Avalduses rõhutati, et turu rutakas ümberkorraldamine praeguses olukorras võib pärssida riikidevahelist elektrikaubandust, taastuvenergia suurendamist ja varustuskindlust. Sama väljendas Eesti ka suuliselt neljapäevasel kohtumisel.

Minister Taavi Aas ütles kohtumisel peetud ettekandes, et tänased ülikõrged energia- ja süsinikuheitmete hinnad ei täida eesmärki meelitada turule juurde taastuvenergia tootmisvõimsusi. Liberaliseeritud ja avatud elektriturul, nagu seda on Eesti ja Põhjamaade-Balti elektriturg, toovad kõrged hinnad märkimisväärse koormuse tarbijatele.

„Püüame hetkel olukorrale leevendust tuua riiklike meetmetega, kuid pikemas perspektiivis jääb sellest väheks. Peame leidma Euroopa Liidu tasemel lahendusi, mis ei riku toimiva elektrituru korraldust, kuid võimaldavad kiiresti reageerida energiahindade hüppelisele kasvule. Näiteks ei taga kehtiv heitmekaubanduse süsteem tänaste kvoodihindade juures kindlasti kulutõhusaimat emissioonide vähendamist. Näeme ühe lahendusena, et rakendada tuleks saastekvootide hinna stabiliseerimise mehhanism.

Saastavamate elektritootmise võimsuste sulgemine ei ole ainus lahendus ja võib meid viia hoopis suuremasse energiasõltuvusse ning põhjustada varustuskindluse häireid. Seetõttu oleme nõus ACER-i hinnanguga, et tuleviku elektrisüsteemid peavad saama veelgi paremini omavahel ühendatud ning taastuvenergia tootmise osakaalu tuleb kiirelt suurendada. Peame suunama nii riiklikud kui EL vahendid eelkõige nende eesmärkide täitmiseks," ütles Aas.

Kahe poole seisukohad
Kahe osapoole seisukohad selgitab lühidalt lahti Advokaadibüroo WALLESS energiaõiguse valdkonna juht Edgar-Kaj Velbri.

„Üha uusi kõrguseid saavutava energiakriisi valguses on Euroopaski asutud otsima lahendusi. Lühiajaliste lahenduste osas on Euroopa jagunenud põhja-lõuna teljel pooleks, kus lõunapoolsed riigid eesotsas Prantsusmaa, Hispaania ja Itaaliaga soovivad senise elektritururegulatsiooni muutmist. Suuremate muudatustena soovitakse näha tarbija makstava elektrihinna tihedamat seotust elektri tootmiskuluga, mis langetaks oluliselt eelkõige taastuvenergia hinda tarbija jaoks, kuid sekkuks samas vabasse turukonkurentsi. Muuta soovitakse ka tarbijakaitsenõuded elektriturul, eesmärgiga tagada, et tarbija oskaks hinnata elektri börsipaketiga kaasnevaid ohte. Gaasihindade tasandamiseks soovitakse kaaluda maagaasi ühishanget Euroopa Komisjoni tasemel.

Üheksa põhjapoolset liikmesriiki eesotsas Saksamaa, Austria, Hollandi ja ka Eestiga soovivad säilitada senise elektritururegulatsiooni, mis on pikkade konsultatsioonide tulemusel Euroopas välja töötatud. Alanud energiakriisi lühiajalise lahendusena näevad põhjapoolsed riigid riiklikke abimeetmeteid abivajavatele tarbijatele. Pikemas perspektiivis nähakse aga lõunapoolsete riikide ettepanekus sisalduvat sekkumist vabasse konkurentsi ohuna investorite usaldusele elektrituru suhtes, mis võib investorid uute investeerimisotsuste tegemisel väga ettevaatlikuks muuta. See omakorda toob kaasa üha süvenema energiadefitsiidi ja korduvad energiakriisid Euroopas. Seetõttu soovitakse jätkata senise vabal turul põhineva tururegulatsiooniga."
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid