Uute normidega tagatakse, et digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavad inimesed saavad kasutada tööga seotud õigusi ja neile ette nähtud sotsiaalseid hüvesid. Samuti on kavas pakkuda lisakaitset seoses algoritmilise juhtimisega (st selliste automaatsete süsteemide kasutamisega, mis toetavad või isegi asendavad juhtimisfunktsioone). ELi ühiste õigusnormidega tagatakse suurem õiguskindlus ja võimaldatakse digitaalsetel tööplatvormidel kasutada täies ulatuses ära ühtse turu majanduspotentsiaali ja võrdseid konkurentsivõimalusi.

Kavandatavas juhises esitatakse kontrollkriteeriumide loetelu, mille alusel tehakse kindlaks, kas platvorm on tööandja. See omakorda toob kaasa töö- ja sotsiaalõigused, sh miinimumpalga, tervisekaitse, tasustatud puhkuse või kaitse tööõnnetuse eest jne. Platvormidel on õigus sellist liigitust vaidlustada või see ümber lükata, kusjuures neil lasub kohustus tõendada töösuhte puudumist.

Samuti on komisjoni juhise eesmärgiks suurendada digitaalsete tööplatvormide algoritmide kasutamise läbipaistvust, tagada inimkontroll töötingimuste järgimise üle ning antakse õigus vaidlustada automatiseeritud otsuseid.

Riiklikel ametiasutustel on sageli keeruline juurde pääseda platvormide ja nende kaudu töötavate inimeste andmetele. See on veelgi keerulisem, kui platvormid tegutsevad mitmes liikmesriigis, mistõttu on ebaselge, kus platvormitööd tehakse ja kes seda teeb.

Komisjoni ettepanekuga suurendatakse platvormide läbipaistvust, selgitades kehtivaid kohustusi teatada tööst riiklikele ametiasutustele ja paludes platvormidel teha riiklikele ametiasutustele kättesaadavaks põhiteave oma tegevuse ja platvormi kaudu töötavate inimeste kohta.

Euroopa komisjoni andmetel töötab digitaalsete tööplatvormide vahendusel rohkem kui 28 miljonit inimest ning 2025. aastaks peaks nende arv ulatuma 43 miljonini. Siiski teenib umbes 55 % platvormide vahendusel töötavatest inimestest vähem kui on selle riigi miinimumpalk, kus nad töötavad. Platvormi vahendusel töötavatel inimestel kulub keskmiselt 8,9 tundi nädalas tasustamata ülesannetele (nt info otsimine, tööülesannete ootamine) ning 12,6 tundi tasustatud ülesannete täitmisele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid