Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta. Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.

Energiakulude hüvitise kalkulaator asub siin.

Kuhu ja millal tuleb avaldus toetuse saamiseks esitada?

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri-järgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Valla- ja linnavalitsus määrab, mis ajast saab taotlusi esitada ja annab sellest oma kodulehel või muul moel teada. Enamik omavalitsusi alustab taotluste vastuvõttu jaanuarikuus.

Rahandusministeerium soovitab taotluse esitada mitme kuu peale kokku – siis on vaja vähem taotlusi esitada. Samas tuleb arvestada sellega, et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energiatarbimise kohta. Näiteks veebruaris saab esitada taotluse septembri kuni detsembri energiakulude katmiseks, märtsis aga enam septembri eest toetust taotleda ei saa. Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.

Millised dokumendid tuleb esitada?

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

  • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
  • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
  • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
  • kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.
  • Vajadusel tuleks lisaks esitada ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse.
  • Juhul kui pere alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, tuleks esitada tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid