Kõik varasemad kohtuotsused jäävad jõusse

Automaatselt ei muutu midagi, kõik varasemad kohtuotsused jäävad jõusse ja elatise muudatuste vajadusel tuleb isikul pöörduda kohtusse. Kohtutäituid nõuavad ka peale 01.01.2022 sisse elatist, mis on enne nimetatud kuupäeva kohtuotsusega välja mõistetud. Kui enne 2022. aasta 1. jaanuari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist seadusega kehtestatud elatusraha miinimummäära või poole töötasu alammäära ulatuses kuus, loetakse, et alates 2022. aasta 1. jaanuarist on lapsevanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 292 eurot kuus. 2021. aasta lõpuni tehtud kohtulahendite alusel määratud perioodilise elatise suurused külmutatakse ja edaspidi enam ei suurene.

Kuigi alates 01.01.2022 suureneb alampalga määr, ei suurene need elatised, mis on kohtuotsusega välja mõistetud enne 01.01.2022. Perekonnaseaduse muudatused puudutavad vaid kohtumenetluses väljamõistetud lapse elatisi ning kui lapsevanemad on sõlminud notariaalse kokkuleppe lapsele elatise maksmiseks, siis sellise kokkuleppe täitmine jätkub vastavalt kokkuleppes sõnastatule.

Kohtutäitur juhindub kohtulahendis määratust

Kohtutäitur lähtub elatise sissenõudmisel ainult kohtuotsusest ja kõik vaidlused elatise suuruse, kestvuse, vähendamiste ja muu osas tuleb lahendada kohtus. See tähendab, et kohtutäitur, kes kohtulahendit täidab, juhindub vaid kohtulahendis määratust. Tuleb silmas pidada, et kui võlgnikuks olev lapsevanem taotleb elatise vähendamist näiteks lapsele makstavate lapsetoetuste arvel, mis laekub kas lapse või temaga koos elava lapsevanema pangaarvele, siis tuleb esitada kohtule avaldus elatise muutmiseks. Kohtutäituriteni jõuavad sageli tagaseljaotsuseid, mille sisust saab võlgnik aru alles kohtutäituri käest. Juhul, kui kohus on alustanud kohtumenetlust lapsele elatise nõudes, tuleks mõlemal lapsevanemal aktiivselt osaleda kohtumenetluses ja kõik elatise suurust ning maksmist puudutavad küsimused läbi rääkida.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Helen Rives märkis, et kohtule esitatavad elatise nõuded peavad olema läbimõeldumad ning kohtulahendi sõnastus võimalikult täpne. Võimalusel tuleks elatise nõude esitamisel läbi mõelda, kas ja kuidas peaks nõutav elatis olema seotud muutustega lapse elus. Kohtutäiturile peab kohtuotsuse resolutsioonist olema täpselt arusaadav, kui palju ja millistel tingimustel peab kohustatud lapsevanem lapsele elatist maksma.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid