Kohalik omavalitsus äriettevõtte omanikuna pole teab mis haruldus, küll aga on konsolideerimiste tulemusena liidetud valla elu edendamiseks vajalikud erinevad tegevused toonud Strantumile ainulaadsuse ja efektiivsuse, mida juba niisama lihtsa vaevaga üles ei ehita. “Strantum on nagu konglomeraat, mille efekt on saavutatud kompetentsi ja võimsuse ühendamisel. Meil on üks ettevõte, aga samas palju areene,” ütleb Strantumi juhataja Meelis Härms.

Meelis Härms

Uus katlamaja Tabasalus

Strantumi üheks suurimaks edulooks möödunud aastal võib kindlasti nimetada taastuvenergial põhineva hakkepuidukatlamaja rajamist Tabasallu. Olukorras, kus energiahinnad purustavad kõikjal ennenägematuid rekordeid, saavad Tabasalu kaugküttepiirkonna tarbijad juba jaanuarist-veebruarist nautida märkimisväärset hinnalangust. Lisaks olulisele kodukulude leevendusele on see ka meiepoolne vääriline panus rohepöördesse.

Haldusosakond – heaolu ja võimaluste looja Harku vallas

Haldusosakond on aastatega laiendanud tegevuste ampluaad ja mahtu. Võimekus on oluliselt kasvanud nii tehnilises, finantsilises kui ka tööjõu plaanis. Möödunud aastal sõlmiti mitmeid uusi ja pikendati olemasolevaid lepinguid perioodipikkusega 3–5 aastat.
Harku valla haljasalade hooldamine kolmeks aastaks näeb ette üle miljoni ruutmeetri haljasalade regulaarset niitmist, teha tuleb heakorratöid mänguväljakutel, hoolitsema peab lilleamplite kastmise eest nii Tabasalus, Tiskres kui ka Harkujärvel, lisaks veel pidulike dekoratsioonide paigaldamine ja hooldamine.

Harku valla tänavate ja maanteede hooldamine ning säilitusremonditööde tegemine on kinnitatud viieaastase lepinguga. Teedhooldusesse lisandus kokku üle 60 kilomeetri valla teid ja tänavaid, lisaks mitmeid parklaid. Jaanuari ja veebruari raskete lumiste talveilmadega tekkinud lumeuputuse ja erakordse libedusega saadi edukalt hakkama. Üle pika aja meile rõõmu, aga kohati ka ebamugavust pakkunud talveilmad olid suuresti ajendiks soetada juurde hooldetehnikat ja põhikohaga asus tööle uus traktorist. Kevadiste teehooldustööde käigus uuendati teekattemärgistust ja tehti ribapindamisi.

Tavapärase halduse ja tehnohoolduse raames sõlmiti uusi lepinguid ning lisandus hallatavaid objekte. Tehnohooldusteenuse paremaks toimimiseks juurutati Strantumi oma digilahendus digiaktide koostamiseks ja süstematiseerimiseks.

Tabasalus Teenuste 2 Strantumi hallatava ärihoone ruumides leidis sobilikud töötingimused Harku valla haridus- ja kultuuriosakond.

Puhas joogivesi ja loodus

Võimeka ja kompetentse vee-ettevõttena osutab Strantum ÜVK teenust praegu ligi 16 000 inimesele. Viimase kümne aasta jooksul on selles vallas toimunud jõudsad arengud. Puhta joogivee ja loodust säästva ning nõuetele vastava reovee ärajuhtimise ja ka toimepidevuse tagamise eesmärgil on tehtud palju tööd ning suuri investeeringuid.

Eelnenud aastal jätkati suures osas vanade mehaaniliste arvestite asendamist kaugloetavate arvestitega ja võib öelda, et see tegevus on hoolimata koroonaviiruse pärssivast mõjust nüüdseks sisuliselt lõpetatud ning paigaldatud on enam kui 5000 kaugloetavat arvestit. Investeeringu kogumaht oli 400 000 eurot.

Tehti ka mitmeid erinevaid rekonstrueerimistöid: uuendati Murastes asuva Kolmiku veetöötlusjaama kaks mahutit, lisaks mahutid puhastati ja paigaldati uus hüdroisolatsioon; Muraste teel asuva reoveepumpla uuendamisel asendati purunenud korpusega pumpla uuega ning muudeti mõnevõrra pumpla asupaika.

Alustati mitme suurema projektiga: Harkujärve Loodjärve piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine, milles 2021. aastal toimusid projekteerimistööd ja ehitustööd on kavas läbi viia 2022 aastal; koostöös Elektrileviga arendatakse uut geoinfosüsteemi. Seni kasutatud süsteem jäi ajale jalgu ega võimaldanud eesmärgiks seatud funktsionaalsuse rakendamist. Uus GIS on hetkel testimisjärgus. Alustatud on ka Harku aleviku veetöötlusjaama rajamisega, Tabasalu-Tallinna reoveetorustiku rekonstrueerimise, Loopealse piirkonna reoveepuhasti rajamise, Tutermaa ÜVK rekonstrueerimise ning mitmete teiste mahukate ja oluliste projektide elluviimist.

Tiskre ja Harkujärve piirkonna kahe puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks korraldati hange. Tööde käigus rajatakse 2022. aastal kaks kaasaegset pumplat koos veetöötlusjaamadega. Investeeringu mahuks on 845 000 eurot.

Tervislik liikumine koju kätte

Tabasalu spordikompleks ja sinna juurde kuuluvad hooned spordisaalidega on olnud kahe pandeemia-aasta jooksul tähelepanu keskpunktis. Keerukas ja vastuolulises olukorras on tulnud vastu pidada ning targalt tegutseda. Pidi olema valmis kiirelt reageerima pidevalt muutuvatele otsustele piirangute vallas ja sealjuures tuli tagada teenuste osutamine ning töökohtade säilimine. Vaatamata kõigele oli eelnevas aastas ka palju positiivset. Tabasalu spordikompleksi hoone kolmandal korrusel avati noortekeskus. Lisaks renoveeriti amortiseerunud saale ja muid ruume. Oluline rõhk oli turvalisuse tagamisel hoones. Hetkeseisuga võib öelda, et Tabasalu spordikompleks on turvaline ja külastajasõbralik koht, kuhu oma vaba aega veetma ja sporti tegema tulla.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid