Olime mõnda aega seda teenust pakkunud, kuni ühel hetkel saime aru, et vaatamata meie professionaalsusele ja konsultandikogemusele ootab juht laua taha kedagi „päris omasugust”. Nii hakkasimegi arengunõustamist pakkuma tandemina — osa kohtumisi tegid meie headest klientidest tippjuhid.
Vahel tulevad mentee'd programmi väga selge ootusega mentori osas. Näiteks Urmas Sõõrumaad on meilt mitu korda küsitud.

See lahendus meid siiski lõplikult ei aidanud, sest õige pea jõudsid need tippjuhid oma koostöös tekkinud küsimustega meie juurde ringiga tagasi. Kuidas ma teda toetama pean? Kuidas see arengunõustamine täpsemalt käib? Mida ma temaga teha võiksin? Mida ma võin ja mida ma ei peaks tegema? Mis tööriistu sa veel mulle soovitad? Missuguseid kodutöid ja ülesandeid ma selles teemas võiksin anda? Püüdsime siis jooksvalt nendele küsimustele vastata.

Küsimusi aga aina saabus meile ja ühel hetkel jõudsime tõdemuseni, et meil kuskilt valmis juhtide toetajaid võtta ei ole, vaid peamegi nad ise välja koolitama. Nii hakkas idanema mentorite väljaõppeprogrammi idee. See nõudis esialgu üsna pikka omavahel põrgatamist ja programmi disainimist, kuid kevadel 2007 asusime koos kolleeg Piret Jamnesega komplekteerima meie esimese mentorite väljaõppeprogrammi mentorite ja mentee’de gruppe. Meie I programmi kaaskoolitajateks kutsusime Aavo Koka ja Margus Ringi. Koos Aavo Kokaga viisimegi läbi meie viis esimest mentorprogrammi ja sealt alates võttis teatepulga üle Gunnar Toomemets.

Kes kellega paari panna?

Programmi vastuvõtmiseks oleme mentoritele seadnud teatud kriteeriumid, millest üks on näiteks 5aastase juhikogemuse olemasolu. Kõik mentorikandidaadid läbivad juhiprofiili analüüsi, mis on suureks abiks hästitoimivate koostööpaaride moodustamisel. Samalaadse analüüsi läbivad programmi sisenemisel ka mentee’d. See annabki meile olulise lisainfo, kes võiks kellega kokku sobida, kuid see pole sugugi ainuke paaride moodustamise kriteerium. Meie poolt väljatöötatud unikaalsesse matching’u valemisse kuulub veel muid erinevaid komponente. Paaride kokkusobitamine ongi see, mille eest oleme osalejatelt läbi aastate kõige rohkem kiita saanud.

Sinu mentori variandid:
  • Coach’iv mentor – sinust pikema või laiema või teistsuguse kogemusega juht
  • Dialoogimentor – sinuga sarnase kogemuse ja praeguse vastutusvaldkonna või tasemega juht
  • Tagurpidi mentor – sinust noorem terava pilguga juht või noor talent

Vahel tulevad mentee’d programmi väga selge ootusega mentori osas. Näiteks Urmas Sõõrumaad on meilt mitu korda küsitud. Oleme paraku saanud vastata, et pakume ainult väljaõppe läbinud/läbivaid mentoreid ja kahjuks Urmas Sõõrumaa ei ole veel meie programmi läbinud …

Lisaks programmide ja mentorkoolituste läbiviimisele tellitakse meilt individuaalseid mentorlusprojekte. Aastate jooksul on see huvi organisatsioonide poolt kasvanud. Ka siin on edu aluseks olnud meie matching’u valemi kasutamine, põhjalik eeltööetapp ning koostöö organisatsiooni esindajaga.

Aastate jooksul oleme kokku viinud ca 1200 koostööpaari.

Kogukonna loomine — Mentorite Päevad ja Eesti Mentorite Koda

Alates esimestest programmidest asusime looma mentorite kogukonda, viies sel eesmärgil läbi iga-aastaseid Mentorite Päevi. Nende päevade korraldamise eesmärgiks oli mentorluse tutvustamine ja olemasolevatele mentoritele enesearengu pakkumine. Lahkasime mentorlust ja juhendamist erinevatest aspektidest, pikkides juurde üldisemaid silmaringi arendavaid teemasid. Tõenäoliselt kõige populaarsemaks neist päevadest kujuneski meie ainuke Tartus läbiviidud Mentorite Päev, kus külalisteks olid neli Tartu Ülikooli professorit.

2015. aasta kevadel lõi Fontes koos enda vilistlasmentoritega Eesti Mentorite Koja, kuhu tänaseks kuulub ca 100 liiget. Mentorite Koja juhtlauseks sai Eesti juhtimiskultuuri arendamine professionaalsete mentorite toel. Kojaga said liituda mentori väljaõppe läbinud juhid, kuid vastu võeti ja võetakse ka lihtsalt enesearengust huvitatud juhte/toetajaliikmeid.

Fontese mentorprogrammide eestvedajad: Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee.

Mentorlus idaneb ja ajab juuri

Programmi esimesed paar aastat olid paikaloksumise aeg. Siis võisime töötubades tundide kaupa arutleda teemal, mis see mentorlus ja mis see coaching ikkagi on, kust jookseb piir? Osalejad vajasid selgust ja paari aastaga sai paika Fontese täpsem lähenemine mentorlusele. Kasuks olid ka iga-aastased ICFi (International Coach Federation) ja EMCC (European Mentoring and Coaching Council) konverentsid, kus ennast järjekindalt harimas käisime, omandades sellega paralleelselt ka ise erinevaid coaching’u sertifikaate.

MENTOR = COACH+

Õige pea hakkasid organisatsioonid meilt endale mentorprogrammide läbiviimist sisse ostma ja mitmed neist on tänaseks loonud oma sisemised mentorlussüsteemid. Esimene kõige süsteemsena lähenemisega ettevõte oli Ericsson Eesti, kes on tänaseks välja õpetanud 8 lendu mentoreid (üheksas lend praegu õppes) ja lisaks on nad ise pea sama palju sisemisi mentorprogramme korraldanud koos enda vilistlasmentoritega. On ettevõtteid, kes on enda juhtimise leadership-DNA-sse sisse kirjutanud coach’iva mentorluse (näiteks SEB Pank). Seda kõike on olnud rõõm jälgida ja kogeda ning Fontesega sellele kaasa aidata. Mentoreid kasutatakse ka erinevates järelkasvu- ja arenguprogrammides — näiteks Swedbank Eesti on seda juba aastaid teinud.

Eestis on olemas tugev haridusmentorite kogukond, koolides rakendatakse kaasava hariduse võtmes coach’iva mentorluse võtteid ja sel aastal toimub koostöös HARNOga juba neljas haridusmentorite konverents.

Mentorluse tüübid
  • Teadmiste ülekande mentorlus – on tänaseks out
  • Juhendav mentorlus – sisseelamismentorlus, digimentorlus, tagurpidi mentorlus
  • Coach’iv mentorlus – mentor valdab coaching’u võtteid, valdab vähemalt ühte coaching’u mudelit
  • Dialoogimentorlus – juhtidevaheline dialoog, sparringupartnerlus

Missugust mentorit mul vaja on — mentorluse erinevad tüübid

Erinevatel eluperioodidel ja hetkedel vajame me erinevaid mentoreid. Mentoreid ongi olemas mitut tüüpi. Antiik-Kreeka teadmise ülekande mentorluse aeg on tänaseks otsa saanud, sest me ei mõtle enam mentorist kui hallipäisest tarkuse jagajast ja pajatajast, keda jaksaks tundide kaupa vaikides kuulata.

Mentorlus võib olla juhendamine mingi konkreetse oskuse osas — juhendav mentorlus. Seda saab kasutada uue töötaja sisseelamise toetamiseks, mingi konkreetse oskuse õppimiseks või siis küpse juhi puhul enda juhikäekirja redisainiks, tehnoloogiaoskuste ja värskete mõtete hankimiseks. Tagurpidi mentorlus (reverse mentoring) on Jack Welchi algatatud juhendava mentorluse alaliik, kus mentor on noor talendikas spetsialist või alustav juht ning mentee’ks selles suhtes on küpsem ja kõrgemal juhtimistasandil olev juht. Selle koostöö käigus toimub vastastikune rikastamine erinevates teemades — digioskused ja uued tehnoloogiad, juhtimine, isiklik karjääritee, teise põlvkonna parem mõistmine jne.

Antiik-Kreeka teadmise ülekande mentorluse aeg on tänaseks otsa saanud, sest me ei mõtle enam mentorist kui hallipäisest tarkuse jagajast ja pajatajast

Coach’iv mentorlus on mentorluse liik, mis leiab Eestis üha rohkem tuntust ja kasutust. Selle puhul on mentor omandanud coaching’u võtted ja valdab vähemalt ühte coaching’u mudelit. See on lähenemine, kus mentor küsib sinult coach’ivaid küsimusi ja sina ise pakud võimalikke lahendusvariante ning ideid enda eesmärgi täitmiseks. Mentor on väljakutsete esitaja, inspireerija, innustaja ja peegel. Hästi näitab coach’iva mentorluse olemust valem mentor = coach+. Plussiks ongi see, et mentor võib teatud mahus jagada enda kogemust ning lugusid, tal on endal juhikogemus ja ta saab olla sulle eeskujuks ja kohati ka uste avajaks.

Dialoogimentorlus on Eestis veel suhteliselt vähe tuntud, kuid igati tõhus mentorluse liik. Selle puhul on sageli tegemist kahe juhi vahelise dialoogiga, mis pakub personaalset arengut ja eneserefleksioonivõimalust. See on sparringupartnerlus, kus konkreetne protsessijuht puudub ja kordamööda põrgatatakse endale olulisi mõtteid ja ideid.

Esimesed cross-mentoring-programmid (organisatsioonidevahelised mentorlusprogrammid) algatati selle sajandi alguses Saksamaal. Fontes alustas avatud mentorprogrammidega 2007. aastal. Fontese ühes avatud programmis on mentoritest-mentee’dest osalejaid sageli kuni 30 organisatsioonist.

Esimene rahvusvahelise akrediteeringuga mentorprogramm Eestis

Fontese coach’iva mentorluse programmile EMCC (European Mentoring and Coaching Council) rahvusvahelist akrediteeringut taotledes ja saades selgus, et sedavõrd unikaalset programmi Euroopas mujal läbi ei viidagi. Korraldatakse küll õpet mentorile, kuid see ei sisalda praktikat ja tegevusi mentee’dele ning puuduvad ka muud komponendid, mida meie programm pakub.

2021. aasta suvel Fontese coachiva mentorluse programm akrediteeriti ja oleme seega esimene rahvusvahelise tunnustusega mentorite väljaõppeprogramm Eestis. Koostöös EMCCga aitame soovijatel taotleda ka individuaalset rahvusvahelist akrediteeringut (EIA) mentori ja coachina, keda tänaseks on Eestis 20.

Sel aastal tähistame mentorluse 15 aasta juubelit Eestis. Kavas on erinevaid ettevõtmisi, osa neist koostöös Mentorite Kojaga.

Vaata ajajoonelt, mis on olulisemad tähised Fontese mentorlusteekonnal:

Uuri Fontese ja mentorluse kohta lähemalt: Koolitused-Fontes

Jaga
Kommentaarid