T1 saneerimiskava ei saanud piisavat heakskiitu, kuid protsess jätkub

 (6)
T1 kaubanduskeskus
T1 kaubanduskeskusFoto: Ilmar Saabas

Kuigi Pro Kapitalile kuuluva T1 kaubanduskeskuse omaniku Tallinna Moekombinaadi enamus võlausaldajaid hääletasid saneerimiskava poolt, polnud piisavas summas nõudeid kava poolt, mistõttu kava ei võetud vastu. Protsess aga jätkub.

Saneerimisseaduse kohaselt loetakse saneerimiskava vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled võlausaldajatest, kellel on vähemalt kaks kolmandikku kõigist häältest (s.o nõuete mahust). Kui võlausaldajad on jaotatud rühmadesse, tuleb seda nõuet täita kõigis rühmades.

Kuna enam kui pooled võlausaldajatest igas võlausaldajate rühmas hääletasid poolt, saab AS Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlusega edasi liikuda ja paluda kohtul saneerimiskava kinnitada ilma kava eelneva heaks kiitmiseta võlausaldajate poolt. Taotlus tuleb kohtule esitada hiljemalt 2. juunil 2020.

Kohus teeb otsuse seoses AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskava kinnitamise taotlusega 14 päeva jooksul alates vastava avalduse saamisest. Kui kohus otsustab AS-i Tallinna Moekombinaat taotluse rahuldada, nimetab kohus saneerimiskava hindamiseks vähemalt kaks eksperti. Kohus määrab ka saneerimiskava kinnitamise otsustamiseks tähtaja, mis ei või olla pikem kui 60 päeva alates kohtu määrusest AS-i Tallinna Moekombinaat taotluse rahuldamiseks. Kohus võib saneerimiskava kinnitada, kui vähemalt üks ekspertidest leiab, et ettevõtte saneerimine on tõenäoliselt edukas. Kui kohus jätab AS-i Tallinna Moekombinaat avalduse menetlusse võtmata, siis saneerimismenetlus lõpeb, kuid seda määrust on võimalik edasi kaevata.