Brave Capital seljatas kohtus BLRT


Brave Capital seljatas kohtus BLRT
BLRTFoto: Vallo Kruuser

Brave Capitali kontserni kuuluva NSC Investmentsi vastu jäeti jõustunud kohtuotsusega rahuldamata BLRT Grupi ja Algavese hagi, millega taotleti aktsionäride poolt NSC Investmentsile aktsiate üleandmise tehingute tühisuse tuvastamist ning ostueesõiguse teostamist üleantud aktsiatele. Riigikohus keeldus BLRT Grupi ja Algavese põhjendamatuid kaebusi menetlemast, teatas Brave Capital.

Brave Capitali juhatuse liikme Veljo Kuuse sõnul andis jõustunud kohtuotsus kinnituse, et NSC Investments on täieõiguslik BLRT Grupi aktsionär. “Meie arvates oli see lugu algusest peale perspektiivitu, seda enam tundub, et BLRT Grupil on efektiivsuse ja ratsionaalse tegevusega probleeme nii juhtimise kui enamusomaniku tasandil. NSC Investments ja teised kostjad leidsid kohe, et hagejate nõuded on ebaselged ja hagejate taotlused nii õiguslikult kui äriliselt alusetud ning põhjendamatud. Lisaks ei olnud BLRT Grupp ja Algaves oma nõudeid korrektselt esitanud, mille tõttu muutsid ja parandasid hagejad oma hagiavaldust mitme aasta vältel korduvalt, sealhulgas tehti seda kohtu nõudel. Hagejad esitasid kohtumenetluse vältel kohtule põhjendusi ja muid dokumente kokku sadades lehekülgedes. Kokkuvõtvalt saame lõpuks pika ja ajamahuka kohtutee lõppenuks pidada, mille kohtuotsuse kohaselt ei saanud NSC Investments ile kuuluvate aktsiates suhtes ostueesõigust teostada.”

Seotud lood:

Kolmest füüsilisest isikust BLRT Grupi väikeaktsionäri tegid 2011. aasta juunikuus mitterahalise sissemakse NSC Investments osakapitali. Sissemakse tegemiseks kasutati neile kuuluvaid BLRT Grupi aktsiaid. Sellele järgnevalt omandas augustis 2011.a. NSC Investments 100% osaluse Brave Capitalile kuuluv Bravesholm.

2011.aasta augustis esitasid BLRT Grupp ja Algaves kohtule hagi nii NSC Investmentsi kui ka sellele aktsiad üle andnud väikeaktsionäride vastu. Hagis taotleti aktsionäride poolt NSC Investmentsile aktsiate üleandmise tehingute tühisuse tuvastamist ning ostueesõiguse teostamist üleantud aktsiatele. Koos hagiga esitati hagejate poolt ka taotlus hagi tagamiseks ja vaidlusaluste üleantud aktsiate käsutamise keelamiseks, mille kohus ka rahuldas, keelates NSC Investmentsil kohtuvaidluse ajal käsutada temale kuuluvaid aktsiaid.

NSC Investmentsi kohtuasjas esindanud Advokaadibüroo Supremia vandeadvokaat Tarvo Lindma sõnutsi oli kõnealune kohtuvaidlus ajaliselt ja sisult väga mahukas ning ka õiguslikult keeruline. ”Kuivõrd aktsionäride vahelistes suhetes ostueesõiguse teostamisega seonduvat kohtupraktikat on väga vähe, siis on selles asjas tehtud kohtulahend tegelikult väga oluline kõigi ostueesõigusega kokkupuutuvate äriühingute ja aktsionäride jaoks. Minul ja minu kliendil on väga hea meel, et meil õnnestus mitu aastat kestnud vaidluses lõpuks saada jõustunud kohtuotsusega selge kinnitus, et meie poolt algusest peale esitatud seisukohad olid õiged.”

“Ostueesõigusega seonduvad õiguslikud küsimused on üldiselt keerulised ja seetõttu rõhutaksin kokkuvõtlikult selles asjas tehtud otsuses kindlasti paari olulisemat kinnitust saanud seisukohta. Esiteks ei saa nõuda kohtu kaudu ostueesõiguse teostamist, kui ei ole tähtaegselt esitatud ostueesõiguse teostamise avaldust. Isegi kui on vaidlus müügitingimuste üle, ei saa piirduda üksnes kohtusse pöördumisega, vaid alustada tuleb tähtaegselt ostueesõiguse avalduse tegemisest. Teiseks, veelgi olulisem – mitterahalise sissemakse tegemist aktsiatega võib küll teatud juhul käsitada sisult müügitehinguna, mille suhtes saab teostada ostueesõigust, kuid müügitehingu hinnana ja ostjana ei tule tingimata käsitleda mitte sissemakse tegemise nimiväärtust ja sissemakse saajat, vaid tegelik hind ja aktsiate ostja võib selguda ka teistest kõrval kokkulepetest,“ lisas vandeadvokaat Lindma.

Brave Capital on Eesti ja väliskapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis tegeleb erinevate varade ja osaluste soetamisega ning projektide finantseerimisega ja arendamisega.