E-residentsus 2.0: poolsada ideed, kuidas viia Eesti e-residentsuse programmi täiesti uuele tasemele

 (14)
Kaspar Korjus
Kaspar KorjusFoto: Priit Simson

E-residentsuse programmi eestvedajad esitlesid täna e-residentsuse valget raamatut, kus tehti 49 ettepanekut, kuidas muuta e-residentsus tulusamaks, mugavamaks ja turvalisemaks. Ärileht järjestab kõik 49 väljakäidud ideed.

E-residentsuse valget raamatut saab täismahus lugeda SIIT.

E-RESIDENTSUS

1. Luua koostöös riigi ja eraettevõtetega detailsem e-residentide majandustegevuse andmestik.

2. Kaasata e-residentsuse arutellu Eesti ülikoole ja mõttekodasid, kutsuda teadlasi uurima e-residentsuse mõju ja looma tulevikustsenaariume.

3. Seada eesmärgiks mõjusate e-residentide arvu kasv ning kahjulikult käituvate e-residentide arvu hoidmine alla 0,1% e-residentide
koguarvust.

4. Rakendada automaatset biomeetriasüsteemi.

5. Töötada välja lihtne dokument, mis tutvustab e-residentidele Eesti
väärtussüsteemi ja õigusruumi.

6. Analüüsida võimalust teha süsteemides nagu rahvastikuregister
muudatusi, mis võimaldaksid nii riigil kui ka e-residendil lõpetada
e-residendi staatus.

7. Luua e-residentidele võimalus uuendada rahvastikuregistris oma andmeid, näiteks märkida elukohamuutusi.

8. Luua e-residentsuse programmile seaduslik alus e-residentide andmete
töötlemiseks (sh PPA, MTA, RIKi, Statistikaameti andmed), et programm
saaks teha süvaanalüüse, mis aitavad paremini ja selgemini fookust hoida

Seotud lood:

9. Otsida e-residentide kogukonna mitmekesistamise nimel võimalusi
kaasata üle maailma rohkem naisettevõtjaid.

ETTEVÕTLUS

1. Tõlkida kõik e-residentide ettevõtluseks vajalikud seadused, e-kirjad, teenusekirjeldused, kodulehed ja muud olulised tekstid inglise keelde

2. Luua e-residentsuse kodulehele Eesti ettevõtete eksporti toetav turuplats

3. Luua Eesti kodanike, residentide ja mitteresidentide ärikontaktide toetamiseks küsi-kohalikult-teenus

4. Seada uueks tegevusmõõdikuks e-residentsuse kahekordne tulu kasv igal aastal

5. Lähtudes majanduslikest eesmärkidest ning võttes arvesse riskianalüüsi tulemusi ja maandamismeetmete ettepanekuid, avada digi-ID väljastuskohad kolmes kiiresti kasvava ettevõtlusega strateegilises asukohas: São Paulo, Bangkok, Johannesburg

6. Töötada välja frantsiisimudel, mille alusel kaasata partnereid e-residentide keskuste loomiseks

7. Luua e-residentidele ettevõtte arvelduskonto tööriist, mis andmete täitmise järel soovitab e-residendil suunduda talle sobivaima pangavõi arveldusteenuse pakkuja poole

8. Jätkata e-residentidele pangandus- ja arveldusteenuste pakkujate ringi laiendamist

9. Jätkata Eesti ärikeskkonna usaldusväärsetele makseasutustele atraktiivsemaks muutmist

10. Luua Eestis rahvusvaheline standard masinloetava maksuinfo riikidevaheliseks edastamiseks Luua piiriülese ettevõtlusega tegelevale e-residendile lihtne ettevõtluskeskkonda, maksundust ja aruandlust selgitav juhend

11. Luua digitaalse äriajamise lihtsust mõõtev rahvusvaheline indeks (Ease of Doing Digital Business)

12. Innustada uusi ettevõtlusvaldkondi (loodushoid, turism, kultuuri- ja meediavaldkond, sport ja vaba aeg) ning riiklike algatusi nagu Veeteede Ameti e-laevaregister

ÕIGUSRUUM

1. Tutvustada rahvusvahelistele õigusasjatundjatele e-residentsuse olemust, näiteks seda, et Eesti e-residentsus ei aita kaasa maksude varjamisele

2. Luua tõhusad võimalused riigi toimingute tegemiseks distantsilt (näiteks e-notar, online-ärakuulamine)

3. Algatada kahepoolsed kokkulepped e-residentide põhiliste lähteriikidega varase hoiatuse andmevahetuseks (ärikeelud, karistusregistri ja muudest andmekogudest andmete saamiseks)

4. Tagada järelevalveasutustele piisavad inim- ja tehnoloogilised ressursid e-residentide riskipõhise eel- ja järelkontrolli tarvis

5. Kontrollida võimalust koguda kaugettevõtjatelt sotsiaalmaksu ravi- ja pensioniteenuse osutamiseks

6. Lähtuda e-residentide taotlusi hinnates konkreetsete inimestega seotud riskidest ja saadaolevast infost

7. Parandada e-residentide taustakontrolli enne e-residendiks saamist, hankides infot ja paludes e-residentidel deklareerida andmeid oma varasema tegevuse kohta

8. Tõhustada kontrolli tegevusloa taotlemisel usaldusfondide ja äriühingute teenusepakkujatele. Analüüsida, kuidas teenusepakkujad saaksid riigiga e-residendi ettevõtte majandustegevusega seotud infot jagada

9. Teha koostööd rahvusvaheliste rahapesuvastase võitluse organisatsioonidega, et tagada Eestile kõrge koht madala rahapesu riskiga riikide edetabelis

10. Täpsemalt määratleda PPA, MTA ja teiste järelevalveorganite roll ja vastutus e-residentide taustakontrolli läbiviimisel

TEHNOLOOGIA

1. Analüüsida alternatiivseid e-residendi autentimise ja digiallkirjastamise vahendeid, sealhulgas mobiilsed lahendused või kõrgeima eIDASe kvalifikatsiooniga koduriigi digitaalne identiteet

2. Analüüsida võimalust, kuidas e-residendid saavad ühtsel haldusplatvormil siduda erinevaid digitaalseid identiteete ja hallata oma andmeid

3. Kasutuskogemuse parandamiseks analüüsida e-residendi veebi edasiarendust portaaliks, mis koondab vajalikud teenused ja infovahetuse siseministeeriumi, RIKi, MTA, välisministeeriumi ja teiste asutustega

4. Uute erasektori teenuste loomiseks analüüsida võimalusi, kuidas e-resident saaks X-tee andmevahetusliideste abil paremini ligi pääseda oma andmetele

5. Jätkata riiklikke ümarlaudu ametnike ja tehnoloogidega, et analüüsida tehisintellekti e-residentsuse, plokiahelal põhineva digitaalse identiteedi ja kogukonnapõhise Estcoini token'i teemat

6. Kutsuda rahvusvahelisi mõtteliidreid, nii poolehoidjaid kui ka skeptikuid Eestisse, et arutleda digiühiskonna tuleviku teemadel. Näiteks on oluline jätkata arutelusid e-valimiste ja teiste oluliste tehnoloogiate mõju ja turvalisuse üle

KULTUUR JA ÜHISKOND

1. Teha koostööd turismiarenduskeskuse, kultuuriministeeriumi, saatkondade ja ürituste korraldajatega, et pakkuda e-residentide kogukonnale rohkem infot Eesti kultuurikogude ja tähtsündmuste kohta

2. Luua kogukonnaliidrite programm, mis toetab aktiivsemaid Eesti sõpradest e-residente slaidide, trükiste ja muu esinemiseks vajalikuga. Igast e-residendist võib saada Eesti toetaja!

3. Teha küsi-kohalikult-tööriistast ka kultuurisündmuste ekspordi kanal

4. Arutada koos e-residentide kogukonnaga, kuidas veel paremini maailma viia Eestis sündinud algatusi, nagu näiteks maailmakoristuspäev

5. Julgustada e-residente külastama Eesti piirkondi, luues spetsiaalselt neile mõeldud töö- ja puhkusepakette Eesti väikelinnades ja maakohtades

6. Korraldada igal aastal e-residentsuse nädal üritustega Tallinnas ja Eesti saatkondades üle maailma.

7. Leida uusi võimalusi kultuurikontaktideks, viies läbi häkatone e-residentsuse rakenduste loomiseks ühiskonna, kultuuri-, meedia- ja haridusvaldkonnas

8. Anda e-residentidele kureeritud juurdepääs olulistele tüvitekstidele - Eesti digiraamatutele, muusikale, etendustele ja filmidele (nt film "Laulev revolutsioon")

9. Teha koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga regulaarsete ingliskeelsete Eesti uudiskokkuvõtete tootmiseks e-residentidele

10. Alustada e-residentidele mõeldud dokumentaalstiilis taskuhäälinguga

11. Kooskõlastada e-residentsuse tegevused kultuuriministeeriumis 2019. aastal valmiva Eesti Kultuur 2030 strateegia ja tegevuskavaga

E-residentsuse valget raamatut saab täismahus lugeda SIIT.