Eestlaste tarkvara annab lennuohutusele uue tõuke

 (9)
Eestlaste tarkvara annab lennuohutusele uue tõuke
AFP/Scanpix

Ees­ti len­nua­met võtab lä­hinä­da­la­tel ka­su­tus­se uue len­nuo­hu­tu­s-a­last jä­re­le­val­vet pa­ran­da­va in­fosüstee­mi NAMS (Na­tio­nal Avia­tion Ma­na­ge­ment Sys­tem ehk riik­lik len­nuo­hu­tu­se in­fosüsteem - H. R) ning tark­va­ra väl­ja töö­ta­nud AS Web­me­dia soo­vib sa­ma too­det müüa veel pal­ju­de teis­te rii­ki­de len­nua­me­ti­te­le.

„Meie süsteem on üles ehi­ta­tud sel­leks, et abis­ta­da len­nuame­tit prot­ses­si­de lä­bi­vii­mi­sel õigeaeg­selt, võima­li­kult efek­tiiv­selt ja täp­selt," rää­kis Web­me­dia NAMS-i pro­jek­ti­juht Täh­ve Lõpp. Ta sel­gi­tas, et len­nua­me­til on kok­ku sa­du eri jä­re­le­val­ve­ko­hus­tu­si ning igal aas­tal li­san­dub neid juur­de. „Len­nua­met peab jä­re­le­val­vet teos­ta­ma len­nu­jaa­ma­de, len­nu­ki­te, pi­loo­ti­de, len­nu­tee­nis­tu­se, juh­ti­mis­kes­kus­te, hool­dus­fir­ma­de ja pal­ju teis­te üle ning uus in­fosüsteem süste­ma­ti­see­rib kõik jä­re­le­val­veks va­ja­li­ku in­fo."

Len­nua­me­ti juht Koit Kas­kel rää­kis, et se­ni on ame­ti ins­pek­to­rid suu­res osas ka­su­ta­nud pa­ber­ku­jul do­ku­men­te või on iga ins­pek­to­ri do­ku­men­did pei­de­tud eri ar­vu­ti­te eri kaus­ta­des­se. Vä­ga suu­re osa tö­öa­jast vee­da­vad ins­pek­to­rid Kas­ke­li sõnul väl­jasõitu­del ja ins­pek­tee­ri­mi­sel saa­dud and­med tu­leb kon­to­ris uues­ti ar­vu­tis­se si­ses­ta­da.

„Uue süstee­mi­ga jook­seb suur osa in­fost ju­ba en­ne ko­ha­pea­le mi­ne­kut len­nua­me­tis­se ja on rist­ka­su­ta­ta­va­tes re­gist­ri­tes kõigi­le as­jao­sa­lis­te­le ko­he kät­te­saa­dav," lau­sus Kas­kel.

Kui pal­ju NAMS-i ka­su­ta­mi­ne len­nua­me­ti tööd efek­tiiv­se­maks muu­dab, sel­gub Kas­ke­li sõnul tõen­äo­li­selt aas­ta lõpus, kui ko­gu prog­ramm loo­de­tak­se täiel mää­ral töö­le saa­da. „Pä­ris kind­las­ti ai­tab see suu­ren­da­da len­nun­du­se ohu­tust, sest ära kaob inim­fak­to­rist tu­lev in­for­mat­sioo­ni väär­hal­da­mi­se risk," ütles ta.

Len­nua­me­ti tel­li­mi­sel prog­ram­mi väl­ja töö­ta­nud Web­me­dia asub NAMS-i hoo­le­ga pro­pa­gee­ri­ma ka teis­te rii­ki­de len­nua­me­ti­te­le. „O­le­me val­mis se­da vä­lis­tur­gu­de­le pak­ku­ma ja ole­me se­da te­ge­li­kult ka tei­nud," rää­kis Täh­ve Lõpp. Prog­ram­mi on tut­vus­ta­tud näi­teks Gua­te­ma­las, El Sal­va­do­ris, Cos­ta Ri­cas, Ka­ta­ris, Sau­di Araa­bias ning His­paa­nias ja Lee­dus. „Len­nun­du­se jä­re­le­val­ve põhimõtted on üle maail­ma suh­te­li­selt stan­dard­sed, mis ai­tab too­te müümi­se­le kind­las­ti kaa­sa," rää­kis Lõpp.

Len­nua­me­ti jaoks läks in­fosüsteem maks­ma li­gi­kau­du seit­se mil­jo­nit kroo­ni, ra­ha saa­di Eu­roo­pa Lii­du tu­gip­rog­ram­mi­dest.

Lisaks Lähis-Ida, Ladina-Ameerika ja Euroopa maadele loodab Webmedia lennuohutuse infosüsteemiga trügida ka Aafrika turule.

Selleks on ettevõte appi palganud Hispaania lennundusspetsialistidest müügimehed ja on NAMS-i tutvustatud ühel Aafrikas toimunud lennunduskonverentsil. „Aafrika turg on väga huvitav, sest neil puuduvad varasemad kogemused ja turg on avatud," rääkis Webmedia NAMS-i projektijuht Tähve Lõpp ning lisas, et paljudel Aafrika lennukompaniidel on seni ohutuse kaalutlustel keelatud lennata Euroopasse. Aafrika turule pääsemisel loodab Lõpp sealse lennuametite liidu peale, mis garanteeriks rahalised vahendid.

Euroopas pakub Webmediale samas valdkonnas seni konkurentsi vaid üks sakslaste firma, mis tegi sarnase infosüsteemi näiteks Austria ja ·veitsi lennu-ametitele. „Nende ees me ei kohku, sest mõlemal on oma eripärad."