EK: konkreetsed sammud naiste ja meeste palgaerinevuse kaotamiseks on ELi liikmesriikide teha

 (13)
EK: konkreetsed sammud naiste ja meeste palgaerinevuse kaotamiseks on ELi liikmesriikide teha
ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding.Scanpix/AFP

Rahvusvahelise naistepäeva eel võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse, milles palutakse liikmesriikidel aidata kaasa soolise palgaerinevuse kaotamisele, muutes palgad läbipaistvamaks. Meeste ja naiste keskmise tunnitasu erinevus ELis ei ole viimastel aastatel muutunud ja püsib endiselt 16,4 protsendi tasemel. Eesti palgalõhe on 30 protsendiga teatavasti Euroopa suurim.

„Naistele ei tohiks maksta vähem lihtsalt sellepärast, et neile ei ole teada nende meeskolleegide palga suurus. Suurem läbipaistvus aitab palgaerinevust kaotada. Kui ettevõtjad ka tegelikult järgiks põhimõtet „võrdne palk võrdse töö eest”, siis ei peaks neil midagi varjata olema. Ühiselt suudame soolise võrdõiguslikkuse reaalsuseks muuta 365 päeval aastas, mitte ainult naistepäeval,” ütles komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding.

Läbipaistvam palk on oluline tegur palgaerinevuse vähendamisel, kuna seeläbi avaldub organisatsiooni palgastruktuuris esinev sooline erapoolikus ja diskrimineerimine. See võimaldab töötajatel, tööandjatel ja teistel sotsiaalpartneritel tegutseda võrdse tasu maksmise põhimõtte tulemusliku rakendamise nimel.

Komisjon soovitab liikmesriikidel parandada palkade läbipaistvust konkreetsete meetmete abil. Näiteks peaks töötajatel olema õigus nõuda teavet palgatasemete kohta, ka selliste täiendavate või muutuvate komponentide kohta nagu preemiad või boonustasud jaotatuna soo järgi. Võrdse tasustamise küsimused ja palgaauditid tuleks lisada ka kollektiivläbirääkimistesse.

Läbipaistvust aitaksid suurendada suuremate ettevõtete korrapärased aruanded, kus kajastataks keskmist töötasu töötajate kategooriate või ametikohtade kaupa jaotatuna soo järgi. Sama eesmärki teeniks palgaauditite korraldamine suurettevõtetes ning tulemuste avaldamine töötajate esindajatele ja sotsiaalpartneritele nende taotluse korral.

Komisjoni soovituse kohaselt peaksid liikmesriigid kohaldama vähemalt ühte kõnealustest meetmetest, arvestades oma riigi olukorda.

Muude soovitatud meetmete hulka kuuluvad täiendatud ja ajakohase statistika kogumine meeste ja naiste palgaerinevuse kohta; võrdväärse töö selge määratlemine ning tööülesannete soolisel neutraalsusel põhinevate hindamis- ja klassifitseerimissüsteemide loomine; riiklike võrdõiguslikkusega tegelevatele asutuste rolli suurendamine palgaerinevuse kaotamisel; võrdse tasustamise põhimõtte rakendamine ja jälgimine ning teavitustegevus.