Eksperdid: Kruuda piimatööstus Tere tuleks pankrotti lasta

 (46)
Tere piimaauto
Tere piimaauto.Foto: Sven Arbet

AS Tere saneerimine on algatatud maksejõuetuse vältimiseks ega saa tõenäoliselt olema edukas, leidsid saneerimiskava hindamiseks kohtu määratud eksperdid, viidates, et pankrotimenetlus oleks ettevõttele ja võlausaldajatele parem lahendus.

Tänavu aprillis esitas Tere Harju maakohtule saneerimiskava, aga võlausaldajad seda ei toetanud ja nii otsustas kohus määrata saneerimiskava hindama eksperdid Toomas Saarma ja Urmas Võimre. Ekspertide juunis kohtule esitatud arvamus annab saneerimiskavale hävitava hinnangu.

Tere ajab pada - Venemaa turu ärakukkumine pole üldse tähtis

Saneerimiskavas põhjendab Tere majandusraskuste tekkimist sellega, et kasutas 2008. aastal ühinemislaenu võttes sobimatuid finantstooteid, ning et pangad keeldusid mullu laenutähtaegade pikendamisest. Samuti viidatakse käibelangusele, mis tulenes Tere otsusest lõpetada nn private label ehk kauplustekettidele nende oma kaubamärkidega toodangu tootmine, aga ka Vene turu äralangemisele 2014. aastal.

Eksperdid pole ühegi põhjendusega nõus. Nende hinnangul olid Tere kasutatud laen tüüpiline finantstoode ning ettevõtte juhtkond pidi arvestama oma tegevuses võimaliku tähtaja pikendamata jätmisega. "Ekspertide hinnangul on pangalaenude pikendamata jätmine majanduslike raskuste tagajärg, mitte selle põhjus," kirjutavad Saarma ja Võimre oma aruandes.

Seotud lood:

Aruanne juhib tähelepanu, et Tere käive on 2008. aasta 94,1 miljonilt eurolt vähenenud mulluse 64,5 euroni, ehk ligi 30 miljonit eurot. "Tere suutmatus täita kohustusi tuleneb peaasjalikult müügikäibe vähenemisest, mitte aga muudest asjaoludest," märgivad eksperdid.

Tere majandusaasta aruannete põhjal oli ajavahemikus 2011-2015 kolmandate riikide, sealhulgas Venemaa osakaal ettevõtte käibes 1-8%. Et Venemaa müük moodustab käibest ebaolulise osa, ei pea eksperdid makseraskuste põhjuseks Venemaa turu äralangemist.

Ettevõtja ise ei kavatse lillegi liigutada, võlausaldajad aga andku oma panus

Ekspertide hinnangul rajaneb saneerimiskavas Tere likviidsuse taastamine ja jätkusuutliku majandamise tagamine üksnes võlausaldajate nõuete ümberkujundamisele ning seda erakordselt pika ajaperioodi jooksul: kümme aastat. "Tere saneerimiskavaga rakendatav abinõu on omane pankrotimenetluslikule kompromissile," märgivad eksperdid.

Saneerimismenetluse läbivat põhimõtet, ettevõtja aktiivsuse põhimõtet, ehk seda, et lisaks võlausaldajatele peaks ettevõtja ka ise aktiivselt tegutsema, et ettevõte august välja tuua, on ekspertide arvates saneerimiskavas eiratud.

"Ettevõtja oma tegevuses ümberkorraldusi ei planeeri, sh ei ole planeeritud täiendavaid investeeringuid, ning soovib oma likviidsust ja jätkusuutlikku majandamist saavutada üksnes saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate arvelt, vähendades ja pikendades tasumise tähtaegu," tõdevad nad. "Tere saneerimiskavast ei nähtu, et ettevõtja sooviks anda ka ise omapoolse panuse saneerimise õnnestumisele: muutes juhtimisstruktuuri, tehes täiendavaid investeeringuid, andes täiendavaid tagatisi, müües osaliselt vara jms."

Kust tuleb väheneva käibega ettevõttel äkki kasv? Ettevõtja ei tea

Saneerimiskava kohaselt on ettevõtte tavapärasest majandustegevusest tekkiv rahavoog piisav, et katta ära jooksvad tegevuskulud ja tasuda ümberkujundatud nõuded kavas toodud tähtaegadel. Eksperdid juhivad tähelepanu, et kava täitmine eeldab järgneva kümne aasta jooksul Tere käibe kasvu ligi 52%, kuid ei sisalda selgitusi, kuidas see käibekasv saavutatakse, eriti arvestades asjaolu, et seitsme aastaga on käive kolmandiku kukkunud.

Veel ei nõustunud eksperdid saneerimiskavas oleva väitega, et Tere on efektiivne ja head kasumlikkust näitav ettevõte. Tere majandusnäitajate võrdlusest teiste samas regioonis tegutsevate sarnaste ettevõtetega selgus, et firma vara tootlikkus ning puhaskasumi marginaal on seni olnud konkurentidest märksa tagasihoidlikum.

Ka ettevõte finantsprognoosid tulevikuks tekitasid ekspertides küsimusi. "Kuidas on saneerimisperioodil iga-aastased investeeringud põhivarasse 2-3 korda väiksemad amortisatsioonikulust? Mis on iga-aastase müügikäibe allikaks, kas Tere praegune põhivara kestab saneerimisperioodi lõpuni?" pärivad nad aruandes.

Pankrot annaks parema tulemuse

Kavandatava saneerimise kümneaastase tähtaja kohta märgivad eksperdid, et Tere on äriregistrisse kantud veidi vähem kui üheksa aastat tagasi. "Seega ületab saneerimismenetluse läbiviimiseks kavandatav periood Tere senist tegutsemisperioodi ning ainuüksi sellel põhjusel tuleb planeeritud saneerimiskava täitmise tähtaega lugeda erakordselt pikaks," kirjutavad nad aruandes. "Saneerimiskava täitmise tähtaja pikkuse mõistlikkusele hinnangu andmisel antud juhul arvestada ka asjaolu, et sündikaatlaenu anti ettevõtjale seitsmeks aastaks. Ettevõtja laenu tagastamise tähtpäeval tasuda ei suutnud, samas leiab kavas, et laenunõue on mõistlik ümber kujundada (st sisuliselt laenuperioodi pikendada) veel kümneks aastaks."

Ka võlausaldajate huvid ei ole saneerimismenetluses ühetaoliselt kaitstud, leiavad eksperdid. Lisaks kahandab kava märkimisväärselt kõrvalnõudeid (intresse, viiviseid, leppetrahve) ega suvatse seda põhjendada. "Ettevõtja soov kõrvalnõuete vähendamisega vähendada oma koguvõlgnevust võlausaldajate ees on mõistetav, kuid see ei ole käsitletav mõistliku põhjendusena," seisab aruandes.

Samuti ei nõustu eksperdid saneerimiskavas toodud pankrotihinnanguga. Saneerimiskavas peab sisalduma pankrotihinnang, mille mõte on selgitada võlausaldajatele, kuidas saneerimine oleks parem pankrotist. See hinnang on ekspertide sõnul puudulik ning nende esitatud punktidest selgub, et pankrot oleks tegelikult Terele ja Tere võlausaldajatele parem lahendus. Ettevõtte töö ei peaks katkema ning võlausaldajad saaksid oma nõuded suuremas osas ja kiiremini rahuldatud.

Target Ärileht