Euroopa Keskpank alustab novembris pankade põhjalikku hindamist


ECB/DRAGHI
Mario Draghi Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

Euroopa Keskpank (EKP) avaldab kolmapäeval üksikasjaliku teabe pankade põhjaliku hindamise kohta, hindamine algab 2013. aasta novembris ja kestab 12 kuud.

Avaldatakse ka hindamisele kuuluvate pankade loetelu. Pankade hindamine on oluline samm ühtse järelevalvemehhanismi ettevalmistamisel, mis aitab parandada pankade bilansside läbipaistvust ja järelevalvelise praktika ühtlustamist Euroopas, vahendas BNS Euroopa Keskpanga teadet.

Eestis puudutab hindamine DNB Banka, SEB Panka ja Swedbanka.

Hindamine viiakse läbi koostöös ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide pädevate asutustega ning seda toetavad sõltumatud kolmandad osapooled kõikidel tasanditel nii EKP-s kui ka riikide pädevates asutustes.

Hindamisel on kolm põhieesmärki: tagada läbipaistvus ehk parandada pankade seisukorda kajastava teabe kvaliteeti. Korrigeerida ehk määrata kindlaks ja viia vajadusel ellu parandusmeetmed ning suurendada kindlustunnet ehk teisisõnu veenda kõiki sidusrühmi, et pangad on täielikult jätkusuutlikud ja usaldusväärsed.

Seotud lood:

Hindamine hõlmab endas kolme aspekti. Esiteks hinnatakse pankade põhiriske, sealhulgas likviidsust, finantsvõimendust ja rahastamist järelevalve seisukohalt nii kvantitatiivsest kui ka kvalitatiivsest aspektist. Teiseks hinnatakse pankade varade kvaliteeti, et suurendada pangariskide läbipaistvust, sealhulgas hinnatakse varade ja tagatiste ning seonduvate eraldiste piisavust. Samuti viiakse läbi stressitest eesmärgiga testida pankade bilansside vastupanuvõimet kriisiolukordades.

Nimetatud kolm elementi on omavahel tihedalt seotud. Nii varade kvaliteedi hindamisel kui ka peamise stressistsenaariumi läbimängimisel on hindamise aluseks kapitali võrdlusalus 8 protsenti esimese taseme põhiomavahenditest vastavalt kapitalinõuete direktiivis CRD IV ning kapitalinõuete määruses esitatud määratlusele ja üleminekukorrale. Stressitestidega seotud üksikasjad avaldatakse edaspidi kokkuleppel Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega.

Põhjalik hindamine lõpeb koondtulemuste avaldamisega nii riikide kui ka pankade lõikes koos soovitustega, mis sisaldavad endas vajalikke järelevalvelisi abinõusid. Tulemused avaldatakse enne, kui EKP asub 2014. aasta novembris täitma oma järelevalveülesandeid ning need sisaldavad ka hindamise kolme põhiaspekti raames tehtud järeldusi.

EKP presidendi Mario Draghi sõnul kujutab kõiki euroala olulisi panku hõlmav ühtne põhjalik hindamine, mis moodustab ligikaudu 85 protsenti euroala pangandussüsteemist, tähtsat sammu nii Euroopa kui ka euroala majanduse tuleviku seisukohalt. Hindamise esmatähtis eesmärk on tagada läbipaistvus ning loodetavasti suurendatakse seeläbi erasektori kindlustunnet euroala pankade elujõulisuse ja nende bilansside kvaliteedi suhtes.