Euroopa riikides on kallis süüa: ametnike päevaraha tahetakse tõsta kuni 50 euroni

 (120)
Taavi Rõivas
Taavi RõivasFoto: Hendrik Osula

Ministeeriumides on kooskõlastusringil eelnõu, mis võimaldaks alates järgmisest aastast maksta välislähetuses viibivatele ametnikele senise 32-eurose päevaraha asemel kuni 50 eurot lähetuse päeva eest. Võimalik, et valitsus arutab kõnealust eelnõu juba sel neljapäeval.

Eelnõu kohaselt tõstetaks alates 1. jaanuarist tulumaksuseadusega välislähetuse päevaraha piirmäära 32 eurolt 50 euroni lähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus.

"Iga järgneva lähetuse päeva päevaraha maksuvaba piirmäär jääb 32 euro piiresse. Kuigi tulumaksuvaba piirmäär kehtestati töötajatele ja ametnikele ühesugune, ei võimalda avaliku teenistuse seadusest tulenev regulatsioon ametnikele tulumaksuvaba piirmäära realiseerida. Selline olukord seab ametnikud võrreldes töötajatega välislähetusse minnes halvemasse olukorda. Määruse eesmärgiks on võimaldada ametiasutustel maksta ametnikele lähetusega seotud tegelikke kulusid paremini arvesse võtvat päevaraha ning kohelda ühe asutuse poolt välislähetusse saadetavaid ametnikke ja töötajaid võrdselt," seisab määruse muudatuse seletuskirjas.

Eelnõu §-ga 1 muudetakse valitsuse määruse "Ametniku teenistuslähetusse
saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr" § 4 lõiget 1.

Selle muudatusega kaotatakse senine fikseeritud välislähetuse päevaraha määr ja antakse sarnaselt töötajatele kehtiva regulatsiooniga ka ametnike lähetamisel lähetajale võimalus päevaraha suuruse üle, arvestades võrdse kohtlemise printsiipi, otsustada.

Seotud lood:

Päevaraha alammääraks jääb seni kehtiv päevaraha määr, so 32 eurot, mis on ühtlasi ka hetkel kehtiv päevaraha maksuvaba piirmäär. Päevaraha ülemmääraks saab tulumaksuseadusega kehtestatud jaanuarist jõustuv maksuvaba päevaraha piirmäär.

See on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. Töötajatele kehtivas lähetusi reguleerivas määruses ülemine piirmäär puudub. Üle maksuvaba piirmäära makstavat päevaraha maksustatakse aga kui palka. Avaliku teenistuse seaduse § 61 ei võimalda ametnikule maksta sellist lisatasu, mille maksmine ei tulene seadusest. Seega ei ole ametnikele võimalik üle 50 euro päevas päevaraha maksta.

Jaanuarist jõustub tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 1 muudatus, mille kohaselt tõstetakse välislähetuse esimese 15 lähetuspäeva päevaraha maksuvaba piirmäära 32 eurolt 50 eurole. Erinevalt lähetusega seotud kuludest ei ole päevaraha maksuvaba piirmäär pikka aega tõusnud, mis on toonud kaasa olukorra, kus Eesti töötajad ja ametnikud peavad päevaraha
määra ületavad kulud tasuma oma palgast, mis ei ole kooskõlas päevaraha eesmärgiga.

Tulenevalt Eesti tugevast integreeritusest Euroopa Liitu toimub enamik välislähetusi Euroopa Liidu riikidesse, mistõttu on maksuvaba piirmäära tõstmisel lähtutud just nendes riikide toimunud inflatsioonist ning võimaldab taastada maksuvaba piirmäära algse eesmärgi.

Maksuvaba piirmäära tõstmine seaduse tasandil võimaldab vaid eraõiguslikel tööandjatel ja riigil töölepingu alusel töötavate töötajate osas maksta maksuvabalt lähetusega seotud tegelikke kulusid paremini arvesse võtvat päevaraha.

Teenistuslähetustel käivate ametnike päevaraha on Vabariigi Valitsuse määrusega fikseeritud summa. Fikseeritud päevaraha kaotamine võimaldab ka ametiasutustel maksta ametnikele lähetusega seotud tegelikke kulusid paremini arvesse võtvat päevaraha ning kohelda ühe asutuse poolt välislähetusse saadetavaid ametnikke ja töötajaid võrdselt. Asutusele jääb päevaraha alammäära ja ülemmäära ja asutuse eelarveliste vahendite piires otsustusvabadus asutusepõhise päevaraha määra kehtestamiseks asutusesisese regulatsiooniga.

Valitsuse määruse seletuskirja ja määrust saad lugeda SIIT ja SIIT