Finantsinspektsioon karistas SEB Panka rikkumise eest rahatrahviga

 (64)
Lisatud Kilvar Kessleri kommentaar!
SEB
SEBFoto: Madis Veltman

Finantsinspektsioon karistas AS-i SEB Pank finantsteenuste osutamisele kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest 2 500 euro suuruse rahatrahviga. Pank seadis finantsteenuse lepingu tingimused sõltuvusse kohustusliku pensionifondi osaku omamisest ning pani sellega toime väärteo.

Seadus keelab pensionifondide osakute müügi sidumise mistahes teise finantsteenusega. Näiteks ei ole pankadel lubatud siduda laenuintressi sellega, kas inimene on liitunud pensionifondiga. Samuti ei tohi pank sundida pensionifondi osakuomanikku parema laenuintressi nimel pensionifondi investeeringuid üle tooma sama teenuse osutaja juurde.

Pank on finantsinspektsioonile menetluse käigus kinnitanud, et see oli üksikjuhtum, mitte üldine müügipoliitika.

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler möönis, et tegu on panga jaoks väikese summaga. „Kuidas rahatrahvini jõutakse on nii, et seaduses on 0 ehk hoiatus ja maksimummäär ehk 32 000 eurot. Ja siis on reeglistik, kuidas jõutakse igas konkreetses juhtumis trahvini," selgitas ta. „SEB puhul oli meile teadaolevalt tegemist ühekordse juhusega. SEB võttis selle omaks ja kirjeldas, mida on tehtud selle heastamiseks. See on oluline kogu karistuse määramise puhul."

Novembris läbis riigikogus esimese lugemise karistusseadustiku muutmise eelnõu, mille jõustumisel saab tulevikus määrata finantssektori ja andmekaitse vallas toime pandud kuritegude eest kõrgemaid rahatrahve.

„Kui tulevikus on karistusmäärad teised, siis saavad trahvid olema teistsugused. Praegu on sellised. Me ei saa seadust eirata," sõnas Kessler. „Pigem tahtsime signaali anda, et selline käitumine pole okei. See on oluline."

SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas ütles, et tegu on kahetsusväärse juhtumiga, mida pank on koos inspektsiooniga uurinud. „Klient soovis pangalt teavet laenu saamise võimaluse kohta ning edasine kliendisuhtlus jäi pensionitoodete osas liiga üldiseks, mis võis jätta kliendile mulje kohustusliku kogumispensioni ja laenutoote sidumisest. Kliendiga ühtegi lepingut ei sõlmitud, kellelegi kahju ei tekkinud, juhtum ei jõudnud pakkumuse läbirääkimistest kaugemale. Samuti ei tuvastatud klienditeenindaja otsest tahtlust siduda kõnesolevad tooted," kirjeldas Allas.

Tema sõnul on pank kliendi ees vabandanud ning selgitanud arusaamatuse tagamaid. Allas lisas, et pangas kehtiva korra kohaselt ei seota teenuseid või tingimusi kohustusliku kogumispensioni toodetega.

Ebakohased võtted on muu hulgas järgmised:

* turustamisel esitatud teave on vastuolus investeerimisfondide seaduses KOPS-is teabe esitamise kohta sätestatuga;
* eksitav, ebaaus- või agressiivne kauplemisvõte tarbijakaitseseaduse tähenduses;
* pensionifondi tingimuste, prospektiga või aruannetega vastuolus oleva teabe esitamine või sellise teabe esitamisel sellise osa välja jätmine, mis võib mõjutada esitatu tähendust;
* pensionifondi väliste hüvede pakkumised, mis võivad mõjutada kliente tegema pensionifondi valikul otsust lähtuvalt nendest fondivälistest hüvedest;
* pensionifondi valikuavalduse või selle muutmise avalduse esitamisele kindlustus-, finants- või investeerimisteenuste lepingu sõlmimise eeltingimuse seadmine või loetletud lepingute tingimuste sõltuvusse panemine valikuavalduse või selle muutmise avalduse esitamisest;
* teise pensionifondivalitseja või pensionifondi suhtes negatiivse fooni loomine, ilma et selleks puuduvad objektiivsed alused või seda tehakse viisil, kus meelevaldselt rebitakse teabe esitamiseks välja üksikuid näitajaid, kuid tervikpilti arvestades võib see olukord näida teisiti;
* teise pensionifondi tootlusele viitamine, ilma et seejuures järgitaks kehtestatud nõudeid tootluse avalikustamisele.