JOONIS | Terviseameti spikker avalike ürituste korraldajatele: kui sul pole statsionaarseid istekohti, pead käituma nii

 (13)
JOONIS | Terviseameti spikker avalike ürituste korraldajatele: kui sul pole statsionaarseid istekohti, pead käituma nii
Vaata joonist lähemalt artikli allosasTerviseamet

PPA on terviseametile edastanud informatsiooni, mille põhjal on meelelahutusasutusi ja avalike ürituse toimumise kohti, kus klientide hajutamise nõudest kinnipidamist ei järgita või ei ole sellest täpselt aru saadud. Seetõttu peab terviseamet üle selgitama, kellele hajutamisnõue kehtib ja mis tingimused peavad täidetud olema. Toome siinkohal ka Delfi lugejateni terviseameti selgitustööd avalike ürituste kohta.

Vabariigi valitsuse augustis vastu võetud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vastu võetud korralduses on öeldud, et avalikud üritused on lubatud üksnes siis, kui

1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise

2) korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 750 inimest.

See piirang ei kehti aga nendes ürituspaikades, kus külalistele on nähtud ette statsionaarne istekoht. Näiteks teatrid, kinod või konverentsisaalid. Ülejäänud asutused peavad nüuetest kinni pidama. Terviseameti juhise toel selgitame lahti, kuidas täpsemalt.

 • inimeste hajutamine – igale inimesele jäetakse ürituse korraldamiseks mõeldud ruumis kujutletavalt 4 ruutmeetrit ruumi. See tähendab, et kui üritusel viibiv inimene kujutleda 4ruutmeetrilise ruudu keskele, jääb talle igas suunas 1 m vaba ruumi ja kahe inimese vahele igas suunas vähemalt 2 meetrit vaba ruumi.
  Seejuures tuleb arvestada, et ruumis võib olla näiteks baarileti ala või muu ala, mis ei ole ette nähtud klientidele üritusel viibimiseks. Näiteks 100 m2 ruumis, millest baarilett ja selle tagune ala moodustab 10 ruutmeetrit , võib inimeste hajutamise nõuetekohasel tagamisel viibida maksimaalselt 22 inimest (100 m2 – 10 m2 = 90 m2 ja 90 m2/ 4 m2 = 22,5 inimest).
  Kui üritus toimub hoones, kus on mitu ruumi, tuleb lähtuda ruumide pindalast, milles ürituse sündmused reaalselt aset leiavad. See tähendab, et sama ruumi jaoks on vaja arvestada külastajate tarbeks olevat põrandapinda ja ei saa arvestada ruume ühendavate koridoride, suitsuruumide, tualettruumide, siseõue/õuealade ega garderoobi pindaladega.
  Miks on hajutamine oluline? Et vältida nakkustekitaja õhu teel kandumist isikult isikule. Näiteks kui üritus toimub 1500 m2 hoones, millest ürituse läbiviimiseks on ette nähtud 2 saali pindalaga 600 m2 , võib hajutamise nõudest lähtuvalt üritusel viibida 150 inimest. Välja arvatud juhul kui see läheb vastuollu 50% täituvuse nõudega.
 • 50% täituvus – tuleb lähtuda kasutatavatele ruumidele tuleohutusnõuetega ettenähtud kasutajate arvu piirangust, konsulteerides vajadusel päästeametiga konkreetses ruumis või hoones lubatud kasutajate arvu täpsustamiseks.
  See tähendab, et kui ruumis võib tuleohutusnõuete tagamiseks viibida 100 inimest, siis 50% nõude täitmisel võib külastajaid lubada üritusele 50 inimest. 50% täituvuse rakendamisel tuleb lähtuda hajutamise põhimõttest, st ruum võib olla täidetud 50% ulatuses vaid juhul, kui selle 50% sees on tagatud nõuetekohane hajutamine .
Seotud lood:Näide:
Võttes oletatava 100 ruutmeetri suuruse ruumi, milles asub baarileti ala pindalaga 10 m2 , kuhu tuleohutusnõuded lubavad kuni 100 inimest, oleks kehtiva valitsuse korralduse järgi võimalikud külastajate arvud järgmised:

 • 750 inimest (korraldusega nr 282 lubatud maksimaalne arv),
 • 50 inimest (arvestades tuleohutuseeskirju) või
 • 22 inimest (arvestades 4 m2 inimese kohta ja arvates ruumi pindalast välja baarleti ala).Terviseamet täpsustab, et antud juhul tuleb hajutamise nõude täitmiseks lähtuda kõige väiksemast saadud arvust, mis eeltoodud näite puhul on 22 inimest.

Terviseamet


Lisaks juhib amet tähelepanu, et liikumisvabaduse piirangud meelelahutusteenuse osutamise kohas. See tähendab, et kliendid võivad viibida meelelahutusteenuse osutamise kohas ainult siis kui teenuse osutaja on taganud inimeste hajutamise või teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse.

Avaliku ürituse korraldajatel on inimeste hajutamise tagamiseks kohustus ürituse toimumise ajal jälgida ja vajadusel klientidele meelde tuletada hajutamise nõude täitmisest kinnipidamist. Selle saab saavutada näiteks siseraadio - või infoekraanide teel, seintele, jalal stendide ja põrandatele vastavate infosiltide või kleebiste lisamisel, seda eriti aladel, kus võib eeldada järjekordade või tunglemise tekkimist – sissepääsud, riietehoid, tualettruumid, baariletid, lavaesine ala. Lisaks saab teeninduslettide arvu tõstes viia järjekorras olevate isikute arvu madalamale.

Üritusel viibivate inimeste arvu jälgimiseks soovitab amet piletimüügis või garderoobis seada üles süsteem, mis võimaldaks kontrollida ruumides viibivate külastajate arvu. Näiteks automaatne loendur või määrata piletimüüja/turvamehe ülesandeks inimeste loendamine ja ülesmärkimine või garderoobis üleriiete jätmisel määrata kindlaks riiete vastu antavate numbrite arv.

Samuti kaaluda piletimüügi korraldust eelmüügi põhiselt, tagamaks nõuetekohase isikute arvu viibimine toimumiskohas. Milline iganes süsteem Teie üritusele sobivaim on, tuleks korraldada selliselt, et täitmist kontrollivale ametnikule oleks võimalik esitada nii üritusel lubatud maksimaalset inimeste arvu kui ka kontrollimise hetkel reaalselt ruumides viibivate külastajate arvu.

Kokkuvõte
Kokkuvõtvalt eeldab avaliku ürituse raames hajutamise nõude tagamine järgneva kolme punkti
täitmist:

1.
klientide hajutamise nõude täitmise, lähtudes maksimaalsest lubatud inimeste arvust või tuleohutusnõuete järgi 50% mahtuvusest või vähemalt 4 m2 kujuteldava ala üritusel osalejatele tagamisest. Milline iganes neist numbritest seab kõige suurema piirangu
inimeste arvule ehk seab vähima isikute hulga, sellest tuleb lähtuda;

2. jälgida, et eelnevas punktis nimetatud suurim lubatud inimeste arv üritusel ei oleks ühelgi ajahetkel ületatud, pidades arvestust üritusel viibivate inimeste arvu üle kogu ürituse toimumise aja vältel (st. hoonest väljumiseni);

3. ürituse läbiviimsel tagada, et külastajad peavad hajutamise nõudest kinni, asetades selleks ürituspaigas seintele või põrandatele infomaterjali või sildid, andes infot läbi siseraadio 
või infoekraanide ning vajadusel klientidele hajutatult paiknemise nõudeid vahetult meelde tuletades.