Jurist selgitab: Asendustasust ja palgaindeksist


 •• Minu ametijuhendi üldsätetes on kirjas, et kui tuleb asendada ülemust või kolleegi, siis makstakse selle eest lisatasu. Aga kui asendamine on kirjas ka ametijuhendi tööülesannetes, kas siis on õigus lisatasu küsida?

On küll, sest ava­li­ku tee­nis­tu­se sea­du­se § 64 näeb asen­du­se eest et­te li­sa­ta­su, ole­ne­ma­ta sel­lest, mil­li­ses­se ame­ti­ju­hen­di os­sa on asen­da­mis­ko­hus­tus kir­ja pan­dud. Ame­ti­ju­hen­di­ga sea­dust muu­ta ei saa. Kui saaks, kao­taks osun­da­tud sä­te mõtte.

•• Töötaja katkestas lapsehoolduspuhkuse 27. maist 2005, kolme päeva pärast, 30. mail, jäi uuesti rasedus- ja sünnituspuhkusele, mis kestis 16. oktoobrini. Tänavu 12. augustil lõpetas ta selle ning jäi kohe samal päeval korralisele puhkusele. Mis aasta järgi tuleb arvestada palga alam-määra muutumise indeksit? Seadus ütleb, et kui töötajale ei ole töö- või teenistussuhte peatumise tõttu üle 12 kuu palka makstud, korrigeeritakse töötaja palgamäära.

Küsi­mu­sest sel­gub, et 27. maist ku­ni 30. mai­ni 2005 oli töö­ta­ja tööl ja pi­di saa­ma nen­de päe­va­de eest ka pal­ka. Jä­re­li­kult tu­leb puh­ku­se­ta­su ar­ves­ta­mi­sel läh­tu­da 2005. ja 2008. aas­ta pal­ga alam-mää­ra muu­tu­mi­se in­dek­sist, s.t alu­seks peab võtma vii­ma­se töö­le­pin­gu pea­tu­mi­se aja.

Milline Eesti tippsportlane pole kunagi pruukinud dopingut?


Tänud vastamast ja head loosiõnne!