Kartulil peavad kirjad juures olema

 (14)
Kartul
Postimees/Scanpix

Müügilolev kartul tuleb varustada kirjaliku infoga toote nimetuse, tootja ja päritolumaa kohta, teatas põllumajandusministeerium.

Kuna viimastel nädalatel on tarbijate poolt tulnud etteheiteid, et teave müügiloleva kartuli kohta on puudulik või puudub hoopis, siis peame vajalikuks meelde tuletada, et vastavalt kehtivatele õigusaktidele (toiduseadus § 38 lg 5 alusel kehtestatud määrus) peab kõikides pakendamata kartuli müügikohtades olema ostja jaoks nähtaval kohal info toote nimetuse, tootja ja päritolumaa kohta, teatas põllumajandusministeerium. Pakendatud kartuli puhul peab see info olema pakendil.

Müügikohas väljasolevale infole lisaks on ostjal õigus küsida ka suulist teavet kartuli sordinimetuse ja kasutustüübi täpsustamiseks. Juhul kui müügikohas vastav info puudub, on ostjal põhjust pöörduda tarbijakaitse ameti poole.

Taimekaitseseadusest tulenevalt peavad kõik, kes tarbekartulit kasvatavad, esmatöötlevad, ladustavad, pakendavad või turustavad olema kantud taimetervise registrisse. Eelpool nimetatud nõue ei puuduta isikuid, kes kasvatavad kartulit oma tarbeks kuni 0,5 ha ega neid, kes turustavad registrisse kantud isikult saadud tarbekartulit.

Turustatava tarbekartuli pakendile või pakendamata tarbekartuli puhul kauba saatedokumendile peab olema märgitud tootja taimetervise registri number.

Saatedokumente on kohustus säilitada vähemalt üks aasta.