Loe, milliseid uusi õigusi värske eelnõu maksuametile tulevikus annab

 (24)
Maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm.
Marek HelmFoto: Madis Veltman

Maksukorralduse seaduse muudatusega saab maksuhaldur õiguse maksukohustuslase nõusolekuta vaadelda ka tema valduses olevat majandus- või kutsetegevusega seotud vallasasja, mis ei asu majandus- või kutsetegevuse kohas.

Praegu on riigi hinnangul seaduses lünk, et vaadelda võib vaid kolmanda isiku valduses olevat vallasasja.

Näiteks võib siin paralleele tuua ettevõtetele kuuluvate masinate ja seadmete kontrollimisega, kus maksuhalduril on järelevalveline kohustus kahtluste tekkimisel tuvastada, kas ettevõtluses kuluna arvestatud masin ja seade on ka reaalselt olemas või milline on selle reaalne kasutamine.

Samuti on oluliseks tuvastada ettevõtetele kuuluva kinnisvara kasutamine ja nendelt ettevõtluskulude mahaarvamise korrektsus, seisab maksukorralduse seaduse muudatuste eelnõus.

Maksuhaldur peaks seega iga korda selgitama vaatluse eesmärki, tõendite kogumise vajalikkust ning poolte õigusi ja kohustusi, lähtudes põhimõttest, et vaatlus viiakse läbi koostöös maksukohustuslasega.

Eelnõus seisab, et maksuhalduri vaatluse läbiviimise õigusega kaasneb ka alati kohustus maksukohustuslast teavitada ning oma menetlustoimingu valikut põhjendada (kiireloomulistel juhtudel, mida omakorda peab maksuhaldur põhjendama, tagasiulatuvalt ning tavaolukordades enne menetlustoimingu sooritamist).

Samas jäid võrreldes eelnõu esialgse versiooniga sealt välja muudatused, mis sätestasid maksuhaldurile õiguse põhjendatud kahtluse korral õigusrikkumise ennetamise eesmärgil viia läbi üksikjuhtumi kontroll enne maksudeklaratsiooni esitamise tähtaega.

Seotud lood:

Ühtlasi pannakse seadusega kaubandus- ja tööstuskoju ettepanekul maksuhaldurile kohustus avaldada kord kvartalis oma veebilehel käibemaksukohustuslaste deklareeritud käibe summa, samuti isikute juures töötamise registri kohaselt tööd tegevate isikute keskmise arvu.

Sideettevõtteid puudutavad muudatused

Lisaks on muudatuste jõustumisel maksu- ja tolliametil õigus maksumenetluse käigus küsida sideettevõtjatelt andmeid ainult sideteenust kasutavale isikule väljastatud arve sisu kohta. Arve sisu tähendab siinkohal, et maksuamet näeb vaid seda, kelle nimel on leping, mis summas ja millise teenuse eest.

Maksu- ja tolliametil on muudatuste järgi sideettevõtjalt õigus andmeid küsida üksnes juhul, kui maksukohustuslase maksuarvestuse õigsuse kontrollimiseks on algatatud maksumenetlus ning maksukohustuslane ise andmeid maksuhaldurile ei anna või maksuhalduril pole võimalik maksukohustuslasega seotud teavet kindlaks teha (näiteks menetluse käigus on olemas teave üksnes telefoninumbri kohta).

Sideettevõtjalt teabe küsimiseks väljastab maksu- ja tolliamet allkirjastatud korralduse, kuhu märgitakse maksukohustuslase nimi, kelle kohta teavet küsitakse, ning sideettevõtja poole pöördumise põhjus.

Maksu- ja tolliameti korralduse õiguspärasuse tagamiseks peab sellest selguma, kas maksuhaldur on enne sideettevõtja poole pöördumist sama nõudega pöördunud kontrollitava maksukohustuslase poole või miks see ei osutunud võimalikuks.

Vajadusel selgitab maksuhaldur korralduse aluseid täiendavalt ning isik saab korralduse õiguspärasuse kontrollimiseks esitada maksuhaldurile vaide või pöörduda vastavasisulise nõudega halduskohtu poole.

Millised olid sidettevõtjaid puudutavad muudatused esialgses versioonis, saab lugeda siit.

Eelnõuga täpsustatakse ka maksuvõla ajatamisega seotud küsimusi ning täpsustatakse pärandvaraga seotud maksuarvestuse regulatsiooni.

Seadus peaks jõustuma selle aasta 1. juulist.