LOE ministri juhiseid: Sester saatis Eesti Energiale hulga suuniseid

 (34)
Erkki Raasuke, Hando Sutter
Erkki Raasuke, Hando SutterFoto: Andres Putting

Rahandusminister Sven Sester (IRL) saatis vahetult enne jõule Eesti Energia nõukogule eesotsas Erkki Raasukese ja Eesti Energiale eesotsas Hando Sutteriga suunised, millest need peavad juhinduma alanud ja ka lähemate aastate jooksul.

Sester kirjutab, et energiamajandus on Eesti heaolu peamisi tagajaid. Omades olulist energeetilist ressurssi peamiselt põlevkivi näol peab riik looma parimad viisid selle väärindamiseks, tulu ühiskonnas jagamiseks, keskkonnakahju minimeerimiseks ning varustuskindluse tagamiseks.

Eesti vabariik omab Sesteri väitel osalust Eesti Energias järgmistel kaalutlustel:

 põlevkivi ja teiste loodusressursside maksimaalne väärtustamine;

 ettevõtte väärtuse kasvatamine ja stabiilse dividenditulu teenimine;

 varustuskindluse tagamine elektritootjana ning elektri jaotusvõrgu omanikuna;

 piirkondliku tööjõuressursi rakendamine ning keskkonnamõju vähendamine.

Muuhulgas pandi rahandusminister Raasukesele ja Sutterile südamele, et Eesti Energia strateegiliste eesmärkide saavutamist ja tegevuse jätkusuutlikkust peavad toetama järgmised finantseesmärgid:

 Kasumlikkus – lähtuda oma tegevust kujundades omakapitali hinna eesmärgist. 2016. aastal on tegevuste kavandamisel oodatavaks minimaalseks omakapitali tootluseks 8,8%.

 Efektiivsus – tagada keskpikas ajahorisondis tulude proportsionaalselt kiirem kasv kuludest Defineerida tegevusvaldkondadele kohased efektiivsusmõõdikud ning püüelda nende parandamise poole.

Seotud lood:

 Dividendipoliitika – stabiilse ja ajas kasvava omanikutulu tagamine. Ootuspäraseks dividendiks on 50-100% puhaskasumist, võttes arvesse ettevõtte kapitalistruktuuri ja investeerimisvajadust.

 Riskijuhtimine – majandustegevuse kavandamisel tuleb lähtuda võrreldava sektori keskmisest riskitasemest ja optimaalsest kapitalistruktuurist.

• Minimaalseks omakapitali proportsiooniks kogukapitalis (netovõlg+omakapital) on 50%.

• Netovõlg suhtes EBITDA-sse peab jääma igal ajahetkel alla 4,5-e.

 Investeerimispoliitika – investeeringud kaetakse reeglina äriühingu põhitegevuse rahavoogude ja võõrkapitali abil.

 Tegevusvaldkondade sõltumatus – kõik tegevusvaldkonnad peavad olema kontsernisiseselt iseseisvalt tasuvad ja mõõdetavad.

Ministri seatud eesmärke ja kirja Eesti Energia nõukogule ja juhatusele saate täismahus lugeda SIIT ja SIIT.