Maksuekspert soovitab: 3 põhjust maksudeklaratsiooni muutmiseks


Maksuekspert soovitab: 3 põhjust maksudeklaratsiooni muutmiseks
Ranno TingasFoto E&Y

Palju räägitakse maksudeklaratsioonide esitamise tähtaegadest, kuid vähem sellest, et kolme aasta jooksul võib maksumaksja oma maksudeklaratsiooni parandada. See võimalus on nii inimestel kui äriühingutel. Ernst & Young Baltic AS Partner ja juhatuse liige Ranno Tingas annab ülevaate, millised need võiamlused on.

Kolmeaastast perioodi arvutatakse lähtuvalt deklaratsiooni esitamise tähtajast. Näiteks 2011.aastal füüsilise isiku tuludeklaratsiooni saab parandada veel kuni 31.03.2015, kuid 2013.aasta deklaratsiooni kuni 31.03.2017. Äriühingud saavad 2015.aasta jaanuarikuu kohta esitatud TSD deklaratsiooni parandada kuni 12.02.2018 (kuna 10.02.2018 on nädalavahetusel).

Sõltuvalt sellest, kui palju aega on deklaratsiooni esitamisest mööda läinud, võib parandamine olla tehniliselt võimalik kas elektrooniliselt või ainult paberil.

Kui deklaratsioonimuudatuse tulemusena väheneb maksukohustus, siis pole karta maksuintressi, mis kaasneks juhul, kui deklaratsiooni parandamisel suureneb maksukohustus. Hetkel on deklaratsioonide muutmise osas aktuaalsed kolm teemat.

Pärandvara müügitulu vähendamine

Kõigil maksumaksjatel, kes on viimastel aastatel müünud ja deklareerinud pärimise teel saadud vara, tasub üle vaadata oma vastava aasta tuludeklaratsioon. Nimelt oli aastaid kasutusel praktika, et maksuametnikud lugesid pärandvara müügi korral vara soetushinnaks nulli ning nõudsid tulumaksu kogu müügihinnalt. Kui tegemist oli abikaasade ühisvaraga, siis lubati 50% ulatuses arvestada vara soetamismaksumust, kuid abikaasalt päritud „teise“ poole osas soetusmaksumust ei saanud arvestada. 

Seotud lood:

Eelmisel aastal tegi riigikohus olulise otsuse (nr 3-3-1-97-13), mis tunnistas sellise lähenemise ebaõigeks. Nimelt leidis riigikohus, et ka päritud vara puhul peab pärijal olema võimalik võtta arvesse pärandaja poolt kantud vara soetamise kulud. Seega need, kes deklareerisid päritud vara müüki viimase kolme aasta jooksul ehk aastatel 2011-2013, saavad soovi korral kindlasti oma deklaratsiooni parandada ja deklareerida müüdud pärandvara soetamismaksumusena pärandaja poolt kantud dokumentaalselt tõendatud vara soetamismaksumuse. Seda nii kinnisvara kui väärtpaberite puhul. Samuti saab soetusmaksumust arvesse võtta 2014.aasta deklaratsiooni esitamisel.

Kahjuks riigikogu kaotas selle võimaluse tulumaksuseaduse muudatusega alates 2015.aastast, kuigi võib arvata, et võrdse kohtlemise põhimõte on ülimuslikum kui paragrahvimuudatus ning arvatavasti leidub mõni maksumaksja, kes võtab selles osas ette uue kohtutee.

Need, kes on päritud eluruumi müünud maha oma peamise või alalise elukohana, ei pea saadud kasu deklareerima ega tulumaksu maksma. Siiski tuleb sel juhul vajaduse korral tõendada eluruumi kasutamist enda peamise või alalise elukohana ning lisaks ka arvestada, et 2 aasta jooksul saab ühe korra kasutada elukoha müügi maksuvabastust.

Omakapitali maksuvabastuste hiljem deklareerimine

Alles hiljuti olid ajakirjandusväljaanded täis paanikat, et 10. veebruaril tuleb deklareerida omakapitali sissemaksete ja maksuvabade dividendide saldo 31.12.2014 seisuga, et määrata, kas tulevikus väljamakseid tehes tekib tulumaksukohustus või mitte. Paljud seda kindlasti tegid ja võivad selle teema enda jaoks unustada. Siiski on hulgaliselt äriühinguid, kes seda ei teadnud või kelle ajalugu on piisavalt pikk ja värvikas ning omakapitali sissemaksete ja saadud dividendide inventuur nõuab rohkem aega.

Hea uudis on neile see, et 31.12.2014 seisuga omakapitali sissemaksete ja maksuvabade dividendide saldo saab jaanuari 2015 maksudeklaratsiooni TSD lisal 7 tagantjärgi deklareerida lausa kolme aasta jooksul. Paraku ei saa enne nende summade deklareerimist teha omakapitalist maksuvabasid väljamakseid või jagada maksuvabasid dividende, kuid siiski ei ole see võimalus jäädavalt mööda lastud. Nii mõnigi äriühing on maksuspetsialisti abil kõiki ajaloolisi ühinemisi ja jagunemisi ning euros-kroonis-rublas tehtud sissemakseid analüüsides avastanud, et äriühingust on lausa miljoneid eurosid võimalik maksuvabalt välja maksta. Seega ei tasuks omakapitali sissemaksete deklareerimisse suhtuda, kui mingisse formaalsusesse, sest sellel on selge rahaline väärtus ja tulemuseks alternatiiv tulumaksuga maksustatud dividendile.

Samuti võib märgata, et paljud ettevõtjad pole lihtsalt tähele pannud, et kunagi osakapitali makstud 40 000 krooni või 2500 eurot tuleb igal äriühingul deklareerida ilma erindeta. Seda isegi siis, kui äriühingus aktiivset tegevust ei toimu ja muidu pole põhjust TSD deklaratsioone esitada. Kuna reeglina on iga aktsiaseltsi ja osaühingu puhul kunagi makstud sisse vastavalt aktsia- või osakapital (välja arvatud viimastel aastatel sissemakseta asutatud osaühingud), siis on peaaegu kõigil sellistel äriühingutel vajalik ja kasulik esitada jaanuari 2015 TSD lisa 7.

Investeerimiskontoga tagantjärgi deklareerimine

Teatavasti tekkis 2011. aastast võimalus kasutada investeerimiskontot ja lükata seeläbi finantsvaralt saadud tulude maksustamine tulevikku ehk alles kasumi tarbimisse võtmise aastal tekib maksustatav tulu. Seega on investeerimiskonto kaudu investeerimine sarnane läbi äriühingu investeerimisele, kuid siinjuures peab arvestama, et investeeringutest sobib vaid kaubeldav ja/või avalikult pakutav finantsvara, mis on defineeritud tulumaksuseaduses. Paljud on liitunud selle investeerimiskonto süsteemiga, kuid on ka neid, kes pole otsust langetanud.

Siiski on paar nüanssi, mis sunnivad väärtpaberitehinguid tegevaid inimesi kiirelt otsuseid langetama. Nimelt oli võimalik 2011. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsioonis viia investeerimiskonto süsteemi 31.12.2010 seisuga olnud finantsvara nõuetele vastavate väärtpaberite soetamismaksumuse jääk ning varasemate aastate väärtpaberikahjud. Sisuliselt tähendab see, et selliste väärtpaberite kasumiga müümisel saab lükata tulumaksukohustust edasi, kuid seda ainult eeldusel, et kasumit ei võeta tarbimisse, vaid investeeritakse edasi. Selline varasemate investeeringute ja kahjude ületoomise võimalus oli ainult 2011. aasta deklaratsioonis, mille parandamiseks antud kolmeaastane periood saab kohe läbi.

Seega kui keegi tahaks tagantjärgi liituda investeerimiskonto süsteemiga ja tuua sinna ka enne 2011 soetatud väärpaberid ja/või väärtpaberikahjud, siis tuleb muuta 2011.aasta tuludeklaratsiooni ja selleks on viimane päev 31.03.2015. Kuna sellega muutub ka kõigi järgnevate aastate maksuarvestus, siis tähendab see ka 2012-2014 deklaratsioonide muutmise vajadust. Loomulikult tasub seejuures hinnata, kas tasub muuta kõigi viimaste aastate tuludeklaratsioone või on mõistlikum liituda investeerimiskonto süsteemiga 2014. aasta deklaratsioonis või hoopis 2015. aastal. Investeerimiskonto süsteemiga liitumine tähendab seda, et finantsvaraga kauplemiseks kasutatav väärtpaberikontoga seotud arvelduskonto tuleb tuludeklaratsioonis deklareerida investeerimiskontoks ning seejärel ükshaaval deklareerida selle konto sissemaksed ja väljamaksed.

Ehkki see võib tunduda keerulisena, siis praktikas on investeerimiskonto süsteemi kasutamine lihtne ning annab võimaluse kasumi maksustamist edasi lükata ja vajadusel alginvesteeringu maksuvabalt tagasi võtta. Samuti saab investeerimiskonto süsteemi suunata pärandina, kingitusena või tööandja optsiooniprogrammi alusel saadud finantsvara.

Kokkuvõtteks võib öelda, et iga maksudeklaratsiooni saab kolme aasta jooksul selle esitamise tähtajast parandada ja kui hiljem meenuvad või selguvad asjaolud, mis võiks maksukoormust vähendada, siis ei tasu jätta seda võimalust kasutamata.