PERSONALIJUHILE: Miks inimesed töötavad?

 (1)

Mis motiveerib inimesi töötama? Inglismaal toimunud Charter Institute of Personnel Developmenti aastakonverentsi üheks  teemaks oli püüdlus sellele küsimusele vastust leida. Allpool on toodud konverentsi ettekannetest inspireeritud mõtted.

Mõelge hetkeks, millised olid teie eelmise nädala kolm kõige edukamat sündmust.

Tõenäoliselt te valisite sündmused tunde järgi, mis nendest olukordadest meelde jäi ja see tunne oli positiivne, innustav, eneseväärikust tõstev. Enamasti on vähemalt üks nendest sündmustest seotud tööga. Samas on üsna raske sõnastada, millised on need pikaajalised sihid, mille poole eelmisel nädalal saavutatu viima peaks.

Mida täpsemalt teame oma sihte, seda kergem on tunnetada eduelamusi, õppida raskustest, langetada teadlikke valikuid iga-päevastes tegemistes – tegutseda pühendunult. Positiivsete tunnete loojateks pole seejuures ainult meie ise, vaid ka inimesed meie ümber – lähedased, sõbrad, töökaaslased.

Sageli aitavad tunnustav tagasiside kolleegidelt ja juhiga arenguvestlusel räägitu neid sündmusi kergemini märgata ja eesmärke paremini mõtestada. Töö tegemisel ja sellega seotud tunnetel on eneseteostuse teel tähtis roll.

Tunnustus, ka rahaline

Töises mõttes on tunnustuseks, hinnanguks tehtud tööle mitte ainult hea sõna, vaid ka rahaline tasu. Mida tihedamalt on tasustamine seotud töötaja oskuste ja isiklike eesmärkidega, seda tugevam on palga roll motiveerimisel. Siiski ei maksa unustada, et raha tajutav väärtus on sissetulekute tõustes kahanev – teatud punktist alates eelistab töötaja olla rohkem koos sõprade ja lähedastega kui teenida palka, mille kulutamiseks tal aega ega kaaslasi pole. Palk aitab rahuldada elulisi vajadusi, kuid pikaajalise pühendumise loomiseks sellest ei piisa. Töö ja tunnustus pole tähtsad ainult majanduse raharingluses osalemiseks, vaid ka eneseteostuseni jõudmiseks.

Inimesed – suurim väärtus

Paljud organisatsioonid on öelnud, et inimesed on nende suurim väärtus. Marcus Buckingham juhib oma viimases raamatus “The One Thing You Need to Know” tähelepanu, et täpsem on öelda – inimeste tugevused, anded ja oskused on organisatsioonide suurimaks väärtuseks. Seega aitab võimalus rakendada töös oma tugevaid külgi saavutada nii inimese isiklikke kui ka organisatsiooni kui terviku ees-märke, loob võimaluse saada positiivset tagasisidet nii rahalisel kui ka mitterahalisel kujul.

Motivatsiooni tekkimise põhi-küsimusteks on seega teadlikkus inimese tugevatest külgedest, nende olemasolu esiletõstmine ja kasutamine igapäevatöös. Marcus Buckingham rõhutab, et inimese elu on liiga lühike keskendumaks oma nõrkustele. Tuleb leida tugevused ja rakendada neid kõige paremal moel.

(Personali)juhtimise seisukohast tähendab eelöeldu vajadust toetada töötajaid nende tugevate külgede avastamisel ja valmis-olekut kujundada töökohti ümber viisil, mis soodustavad nende rakendamist. Tuleb uurida lähemalt, millest räägivad juht ja töötaja omavahel arenguvestlustel ning kui suure osa sellest pühendavad nad töötaja edusammudele ja tugevustele, võrreldes vigade ja nõrkuste arutamisega. Lisaks on meil kolleegide ja juhtidena suurepärane võimalus esitada inimestele meie ümber õigeid küsimusi, mis aitavad neil leida oma tugevusi ja talletada eduelamusi.

Motivatsioon on sellegipoolest eelkõige sisemine tunne, mida teised saavad aidata luua, kuid mis tekib iga inimese enda sees.