Sõnajalad kaebasid Tootsi tuulepargi Eesti Energiale andmise kohtusse

 (45)
Vennad Sõnajalad
Vennad SõnajaladFoto: Priit Simson

Pooleldi vendadele Sõnajalgadele kuuluv Eesti Elekter esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse Tootsi tuulepargi küsimuses. Eraettevõte leiab, et Vändra Vallavalituse kinnitutud korraldused ja riigiettevõttele Eesti Energia väljastatud ehitusluba tuleb tühistada.

Eraettevõte AS Eesti Elekter esitas halduskohtule kaebuse, millega taotletakse Tootsi tuuleparki puudutava korralduse nr 231 ning AS-le Eesti Energia väljastatud ehitusloa kehtivuse peatamist. Ühtlasi taotleb ettevõte korralduse nr 235 tühistamist, millega jäeti AS-le Eesti Elekter tuulepargi ehitusluba väljastamata.

Ettevõtte hinnangul ei olnud Tootsi tuuleparki puudutavad Vändra Vallavalitsuse otsused õiguspärased. Apelleeritakse otsusele keelduda kaebajale ehitusloa väljastamisest põhjendusel, et ehitusluba on juba väljastatud Eesti Energiale, mis toimus samal istungil Eesti Elektrile keelduva otsuse tegemisega ja põhjendades, et AS Eesti Elektrile antav ehitusluba samade ehitiste rajamiseks kahjustaks maaomaniku õigusi. Väide ei vasta tõele, kuivõrd maaomaniku esindaja on Eesti Elektri ehitusloa taotluse kooskõlastanud.

Ettevõtte hinnangul on haldusorgan lähtunud pelgalt Eesti Energia huvidest ning jätnud kaebaja huvid täielikult arvestamata. Seega ei ole kohalik omavalitsus haldusmenetluse seaduses nõutud kaalutlusõigust nõuetekohaselt teostanud, mis on halduse kuritarvitamine ja muudab vastava haldusakti õigustühiseks.

Seotud lood:

Eesti Elekter viitab kohtule esitatud kaebuses ka riigi värsketele otsustele blokeerida Ida-Virumaale tuuleparkide rajamist. Eesti territooriumi suurust, asustustihedust, loodus- ja riigikaitselisi piiranguid ning tuuletingimusi arvestades on tuuleparkidele Ida-Virumaal ainus alternatiiv Pärnumaal Tootsi tuulepark, mille valitsus otsustas aga konkursita eraldada Eesti Energiale.

Kuivõrd Tootsi tuulepargi maa-ala kuulub Eesti riigile, siis on see avalik ressurss. Kohtupraktikas on korduvalt rõhutatud, et avaliku ressursi kasutusse andmine peab toimuma kohases menetluses, mis tagab ühetaolise kohtlemise, avalikkuse ja läbipaistvuse ning proportsionaalsuse, märkis ettevõte.

Osale ettevõtjatest eeliste loomine piiratud avalikule ressursile ligipääsul riivab samalaadsest eelisest huvitatud isikute ettevõtlusvabadust, piirab konkurentsi ning võib riivata võrdsuspõhiõigust. Seega tuleb eeltoodud põhimõtetest tulenevalt kinnistu võõrandada viisil, mis tagab ka teistel tuuleenergeetika arendajatel võimaluse konkureerida vastavale alale tuulepargi rajamisel, teatas Eesti Elekter.

Eesti Elekter kuulub Andres ja Oleg Sõnajalale ning vendade ämmale Elvi Maripuule. Ettevõte majandab Salme tuuleparki Saaremaal, selle aastakäive on 1,5 miljonit eurot.

Milline Eesti tippsportlane pole kunagi pruukinud dopingut?


Tänud vastamast ja head loosiõnne!