Sundüürnikud saavad nõuda uut üürilepingut

 (8)

Sundüürnikul on üldjuhul üürilepingu tähtaja möödumisel eesõigus nõuda uue lepingu sõlmimist, mis aga ei tähenda, et see tuleb sõlmida samadel tingimustel.

Kuna elamuseaduse paragrahvis 32 sätestatut on võimalik mõista väga mitmeti ning nimetatud paragrahv on kohaldatav omandireformi käigus tagastatud elamutes elavate üürnike üürilepingutele, mille tähtaeg on möödunud või möödumas, pidas kolleegium vajalikuks avada viidatud paragrahvi sisu laiemalt, teatas riigikohus.

Mainitud paragrahv näeb ette omandireformi käigus tagastatud elamute üürnikele eesõiguse uue üürilepingu sõlmimiseks ning reguleerib üürilepingute pikenemist ja lõpetamist.

Kui üürnik ega üürileandja ei soovi uue lepingu sõlmimist või lepingu lõpetamist, siis üürileping pikeneb kehtinud üürilepingu tingimustel veel viieks aastaks. Kui pooled ei soovi kehtinud üürilepingu pikenemist, peavad nad enne üürilepingu lõppemist avaldama kirjalikult soovi üürilepingu pikendamata jätmiseks või uue lepingu sõlmimiseks.

Et seni kehtinud üürileping ei pikeneks, tuleb enne üürilepingu tähtaja möödumist teisele poolele teatada kirjalikult lepingu lõpetamisest või uue üürilepingu sõlmimisest.

Kui pooled soovivad üürisuhet jätkata, siis peab tahteavaldus uue üürilepingu sõlmimiseks olema vastavalt võlaõigusseadusele piisavalt määratletud ja väljendama tahteavalduse tegija soovi olla ettepanekuga nõustumisel sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

Kui üürileandja on avaldanud tahet üürileping lõpetada, kuid üürnik soovib sõlmida uut üürilepingut, tuleb kohtul üürileandja nõudel kontrollida, kas üürnikul on eesõigus uue lepingu sõlmimiseks. Kui on, siis tuleb vastava hagi alusel kohtul määrata kindlaks uue lepingu olulised tingimused.

Kui üürileandja on teinud üürnikule nõuetekohase pakkumise uue üürilepingu sõlmimiseks, kuid üürnik vaikib ja hoiab kõrvale uue lepingu sõlmimisest ning jätkab eluruumi kasutamist, on üürileandjal õigus pöörduda kohtusse uue üürilepingu sõlmimiseks või selle lõpetamiseks.

Kui üürileandja ainult teatab võimalusest sõlmida uus üürileping, tegemata aga võlaõigusseaduse paragrahv 16 lg 1 kohast pakkumist (oferti) uue üürilepingu sõlmimiseks, ei saa üürileandja nõuda üürilepingu lõpetamist või uue lepingu sõlmimist elamuseaduse paragrahv 32 lg 3 alusel.