Suur vaidlus: Olympic Entertainment Group nõuab Trigonilt ligi 16,3-miljonilise kahju hüvitamist

 (1)
Suur vaidlus: Olympic Entertainment Group nõuab Trigonilt ligi 16,3-miljonilise kahju hüvitamist
Foto: Karin Kaljuläte

Olympic Entertainment Groupi (OEG) ja Trigon Asset Managementi kohtuvaidluses esitas OEG eile vastuhagi Trigoni suhtes, milles nõuab Trigoni alusetu hagi ning selle tagamiseks kohaldatud meetmega OEG-le seni põhjustatud kahju hüvitamist summas ligikaudu 16,3 miljonit eurot.

Olympic Entertainment Groupi esindavavad advokaadibüroo Sorainen partnerid Carri Ginter ja Pekka Puolakka ning advokaat Triin Toom. Carri Ginteri sõnul põhjustab Trigoni alusetu hagi tagamiseks kohaldatud meede OEG-le majanduslikku kahju, kuna selle tõttu ei ole OEG-l võimalik rakendada tavapärast juhtivtöötajate optsiooniprogrammi ega viia ellu äri laiendamise strateegiat aktsiakapitali suurendamise kaudu nagu planeeritud.

Trigoni poolt Harju Maakohtus vaidlustatud 29. juuni OEG aktsionäride üldkoosoleku otsused ei riku Ginteri hinnangul mingil viisil Trigoni õigusi ega ole seadusega vastuolus. „Selle asemel on selge, et Trigon on kohtumenetlust alustanud pahatahtlikult eesmärgiga kahjustada OEG-d ja kõiki teisi aktsionäre," märkis ta. „Trigoni väitel on hagi vajalik, et takistada OEG nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise kasutamist selleks, et väljastada täiendavaid aktsiaid enamusaktsionärile, kes selliselt võib saada täis väikeaktsionäride ülevõtmiseks vajaliku 90% aktsiatest. Tegelikkuses on enamusaktsionär juba omandanud üle 90% aktsiatest. Seepärast ei sobi hagi selle eesmärgi saavutamiseks," selgitas Triin Toom. Ginteri sõnul on samuti tähelepanuväärne, et oma hagis vaidleb Trigon muu hulgas vastu põhikirja punkti vastuvõtmisele, mis võimaldab juhtivtöötajatele aktsiaoptsiooniprogrammi raames OEG aktsiaid välja lasta. Samas veel 2017. aasta üldkoosolekul hääletas Trigon Balti Fond aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamise poolt. „Hagi ning hagi tagamise taotlusega on Trigon rikkunud oma lojaalsuskohustust OEG ees, kuna pahatahtliku taotlusega on blokeeritud OEG võimalused juhatusele aktsiaoptsioonide pakkumiseks ning kolmandatelt isikutelt mitterahalise sissemakse eest varade omandamiseks. Trigon on seejuures teadlik, et vähemalt lähikuudel kohus käesolevat vaidlust lõplikult ei lahenda, mis muudab kahju tekkimise OEG-le ning teistele OEG aktsionäridele vältimatuks. Seetõttu esitasimegi vastuhagi kahju korvamise nõudega," lisas Ginter.

Seotud lood:

Ginteri sõnul oli vaidlusaluste üldkoosolekuotsuste ainsaks eesmärgiks ellu viia äriseadustikus selgelt ette nähtud äriõiguslikud meetmed ehk anda OEG nõukogule õigus uute aktsiate väljalaskmiseks juhtivtöötajatele aktsiaoptsiooniprogrammide raames ja kolmandatelt isikutelt varade omandamisel mitterahalise sissemaksena. Trigoni korduval taotlusel otsustas kohus aga tänavu 3. augustil, et hagi tagamiseks keelatakse nõukogul OEG aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate väljalaskmine.

Trigon toetub oma hagis väitele, et OEG üldkoosoleku otsused rikuvad tema õigusi, kuna need toovad kaasa tema osaluse lahjendamise ning on seetõttu vastuolus aktsionäride võrdse kohtlemise ja heas usus tegutsemise põhimõtetega.

„Aktsiakapitali suurendamine selleks, et lasta välja aktsiaid juhtivtöötajatele ning varade omandamiseks, ei ole kehtestatud eesmärgiga tõsta Odyssey osalust - vastupidi - selliselt väheneks võrdselt kõigi olemasolevate aktsionäride osalus," kinnitab Toom. "Trigon aga isegi ei põhjenda, rääkimata tõendamisest, kuidas saaks vaidlusalused otsused tuua kaasa enamusaktsionäri osaluse tõstmise, arvestades et iga vaidlusalustele otsustele vastav aktsiakapitali suurendamine lahjendaks protsentuaalselt kõigi aktsionäride osalust samas ulatuses."

Ükskõik millise äriühingu üldkoosoleku otsus saaks aga Ginteri sõnul olla vastuolus hea usu või heade kommetega vaid juhul, kui sellega koheldaks aktsionäre ebavõrdselt. „Antud juhul sellist olukorda ei eksisteeri ning OEG nõukogu poolt välja antavate aktsiate märkimise eelisõigus on välistatud kõigi aktsionäride suhtes," lisas ta. Eesti õigusruumi stabiilsuse seisukohalt ei ole Ginteri sõnul mõeldav olukord, kus mõni aktsionäridest saavutaks seadusliku otsuse tühistamise tühipaljaste ja tõendamata oletuste alusel ning olukorras, kus vastu on võetud seaduses otse sätestatud võimalust kasutades otsus ning aktsionäre koheldakse võrdselt. „Sellisel juhul võiks olla tühine või kehtetu igasugune otsus, mis mõnele aktsionärile ei meeldi, aga mis järgib täpselt seaduses toodut. Sisuliselt väidab ju Trigon antud hagis nagu oleks äriseadustiku teatud sätted vastuolus hea usu põhimõttega, mis on ilmselgelt ebamõistlik."