Tõhusam kontroll paljastas majanduslanguse ajal enam pettusi

 (1)
Tõhusam kontroll paljastas majanduslanguse ajal enam pettusi
Foto: Andres Putting

Paljudes Kesk- ja Ida-Euroopa firmades kasvas aastatel 2009 – 2010 tuvastatud pettusejuhtumite arv, kuigi pettuste arv iseenesest ei muutunud, selgus piirkonna ettevõtete juhtide seas läbi viidud KPMG rahvusvahelisest uuringust.

Uuringu kohaselt kasvasid enim pettusejuhtumid müügi- (64 protsenti) ja ostuvaldkonnas (41 protsenti). Pettuse tüüpidest kasvasid enim huvide konflikti või infolekkega seotud juhtumid (45 protsenti), teatas KPMG.

Uuringus osalenud Baltikumi ettevõtetest täheldas 35 protsenti, et majanduskriisi ajal on pettuste toimepanemine suurenenud ning avastatud pettustest 83 protsendi puhul oli tegu huvide konflikti või äripartneritega sõlmitud salakokkulepetega.

Tulemusi kommenteerinud KPMG Baltics OÜ partner Taivo Epner ütles, et „uuringu tulemustele tuginedes peab paika laialtlevinud arusaam, et pettus kerkib pinnale pigem majanduse languse kui kasvu perioodil. Kriisi puhkemisel keskendusid ettevõtted ilmselt tavapärasest enam pettustega seotud riskide juhtimisele, kuna ressursside kahanedes kasvab vajadus tõhustada kontrolli kulude üle.”

Kuigi enamasti täheldati avastatud pettusejuhtumite kasvu majanduskeskkonnas tavapäraste pettuseliikide osas, on märkimisväärne, et umbes 45 protsenti vastanuist nimetas vaadeldaval perioodil sagenenud pettusena ka salastatud teabe vargust või leket.

Majanduskriisi mõjul investeeris 48 protsenti ettevõtetest pettustega seotud riskide juhtimise hõlbustamiseks mõeldud sisekontrollisüsteemide tõhustamisse ning kahe järgmise aasta jooksul kavatseb süsteeme veelgi täiustada 43 protsenti vastanuist.

Pea pooled vastanuist (48 protsenti) märkisid, et nende ettevõte on majanduskriisi mõjul investeerinud pettustega seotud riskide juhtimise hõlbustamiseks mõeldud sisekontrollisüsteemide tõhustamisse ja 43 protsenti arvas, et järgmise kahe aasta jooksul jätkab nende ettevõte süsteemide täiustamist.

„Huvitav on märkida, et kohe kriisi alguses panustati kõige enam meetmetesse, mis mõeldud pigem pettuste vältimiseks kui toimepandud pettuste avastamiseks või neile reageerimiseks. Kuigi pettustega seotud riskide juhtimise strateegia tõhustamisel on väga oluline pöörata tähelepanu nii pettuste vältimisele, avastamisele kui ka pettustele reageerimisele, avaldavad pettuste vältimisele suunatud hästivalitud ja -toimivad meetmed kahtlemata kõige suuremat mõju ettevõtte majandusnäitajatele, ” rääkis KPMG Baltics OÜ finantsnõustaja Rain Urbsalu.