Töötukassa nõukogu kiitis heaks töökoha loomise toetuse Ida-Virumaal ja kinnitas uueks esimeheks Ossinovski

 (5)
Töötukassa nõukogu kiitis heaks töökoha loomise toetuse Ida-Virumaal ja kinnitas uueks esimeheks Ossinovski
Kohtla-Järve tööstusmaastikFoto: Tanel Meos

Täna toimunud Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul valiti aastaseks perioodiks nõukogu uueks esimeheks töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ja nõukogu kinnitas audiitori poolt märkusteta jäänud 2015. aasta majandusaasta aruande.

2015. aasta lõpuks oli töötukassa netovarade maht 652,4 miljonit eurot, millest 332,4 miljonit eurot moodustas töötuskindlustushüvitiste sihtfond, 163,3 miljonit eurot koondamise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise sihtfond, 51,0 miljonit tööturuteenuste- ja toetuste sihtkapital, 63,6 miljonit eurot reservkapital ja 42,1 miljonit eurot 2015 aasta tulem, teatas töötukassa.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on Eesti Töötukassal tööturu kujundamisel üha kesksem roll. “Kui varem on töötukassa keskendunud eelkõige töötute tööle aitamisele, siis aina olulisem on selle organisatsiooni roll toetada töötavate inimeste tööl püsimist, nende ümber- ja täiendõpet ning tuua tööturule seni erinevatel põhjustel mitteaktiivseid inimesi.”

“Töötukassalt ootan operatiivset reageerimist igale piirkondlikule tööturukriisile, mille tunnistajaks oleme me praegu näiteks Ida-Virumaal. Nii ollakse selles piirkonnas juba lähiajal valmis rakendama töökoha loomise toetust ning pakkuma seal suurkoondamiste tõttu töötuks jäänutele täiendavalt abi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahenditest.”

Seotud lood:

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel: „Kui eelmisel aastal oli töötukassale üheks olulisemaks tegevuseks töövõimereformi ettevalmistamine, siis sel aastal keskendume juba selle rakendamisele. Lisaks vähenenud töövõimega inimestele laieneb sel aastal meie sihtgrupp järk-järgult töötavate inimeste hulgas. Oleme ette valmistamas ning pakkumas uusi teenuseid töötavatele inimestele, mis aitavad neil paremini kohaneda muutustega majanduses."

2015. aastal laekus töötajate kindlustusmaksetest 97,4 miljonit eurot ja töötuskindlustushüvitistena maksis töötukassa välja 43,3 miljonit eurot.

Tööandjate kindlustusmaksetest laekus 52,4 miljonit ja hüvitistena maksis töötukassa koondamise ja tööandja maksejõuetuse sihtfondist välja 14,6 miljonit eurot.

Kokku oli töötuskindlustuse kulu (hüvitised, sotsiaalmaks hüvitistelt) eelmisel aastal 68,6 miljonit eurot.

Veel kiitis nõukogu heaks töökoha loomise toetuse Ida-Virumaal. Toetust makstakse ettevõttele, kes võtab tööle vähemalt 20 Ida-Virumaal töötuna registreeritud inimest, kes on tööta olnud vähemalt 6 kuud. Toetust makstakse töötu tähtajatu või vähemalt kuuekuulise tähtajaga töölepinguga tööle asumisel ning töö tegemise kohta peab asuma Ida-Virumaal.

Töökoha loomise toetuse suurus ühes kalendrikuus on 50 protsenti töötaja palgakulust, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti töötukassa ja tööandja vahel sõlmitud lepingus sätestatud töötaja ühe kuu eeldatavast töötasust ning mitte rohkem kui kehtiv töötasu kahekordne alammäär (2016. aastal 860 eurot).

Tegemist on ajutise toetusega, mida saab taotleda ajavahemikus 01.05.16 kuni 31.12.2017.

2016. ja 2017. aastal kokku on töökoha loomise toetuse osalejate arvuks prognoositud 625 inimest ning kuluks 2 928 751 eurot.