2021. aastal otsustas Läti konkurentsinõukogu, et Merko tütarettevõte SIA Merks rikkus konkurentsiseadust ning peab maksma ligi 2,7 miljonit eurot trahvi. Eile, 25. jaanuaril 2024 tegi haldusasjade Läti ringkonnakohus teatavaks oma otsuse, millega jäeti Läti konkurentsinõukogu otsus jõusse.

Läti konkurentsinõukogu otsuse kohaselt peetakse Merko tütarettevõtet SIA Merksi ühena üheksast ettevõttest osaliseks Läti ehitusettevõtete keelatud koostöös perioodil 2015–2019, mis tähendab Läti konkurentsiseaduse rikkumist.

Konkurentsinõukogu otsuse aluseks olid olulises osas vestluste väljakirjutised, mis pärinesid Läti Korruptsiooniennetuse ja -vastase Võitluse Büroo (KNAB) poolt jälitustegevuse käigus tehtud pealtkuulamiste salvestistest. Läti konkurentsinõukogu otsuse kohaselt osales tollane SIA Merksi juhtivtöötaja 27.06.2016 ühel Läti ehitusettevõtjate koosolekul. Läti konkurentsinõukogu otsuse kohaselt toimus kokku 12 sellist koosolekut, millest ülejäänutel SIA Merksi esindaja ei osalenud.

Läti konkurentsiameti sõnul saab salvestistelt järeldada, et ehitusettevõtted osalesid aastatel 2015-2018 vähemalt 12 hankel kokku ligi 687 miljoni euro ulatuses. Hangete jagamiseks kohtuti kolm korda aastas. Lisaks arutati ka hangete võitjaid, konkureerivatest hangetest loobumist jm. Kokku arutati konkurentsiameti sõnul ettevõtete poolt vähemalt 90 eri hanget.

Materjalidest järeldas konkurentsiamet, et ettevõtjad jagasid ennast kaheks: grupp nr 1 ja grupp nr 2, kes püüdsid hanked omavahel enam-vähem võrdselt ära jaotada, nii et mõlema poole summad oleks sarnased. SIA Merks kuulus esimesse gruppi ning tema osalus kokkulepetes kestis neli aastat ja kaheksa päeva.

SIA Merksi ei ole Lätis süüdistatud kartellikuriteos, märgib Merko. Erinevalt Eestist menetletakse konkurentsireeglite võimalikke rikkumisi Lätis haldusmenetluses, kus konkurentsinõukogu on korraga nii juhtumi uurija kui ka otsuse tegija. Süüdistatav ettevõte saab otsuse vaidlustada halduskohtus, kuid erinevalt süüteomenetlusest on sisuliselt tegemist ümberpööratud tõendamiskoormusega ehk ettevõte peab tõendama, et ei ole süüdi.

Enne otsuse tegemist sai ettevõte ühe korra kirjalikult avaldada oma seisukohti tõstatatud etteheidete kohta ja osaleda ühel Läti konkurentsinõukogu koosolekul. SIA Merks ja AS Merko Ehitus vaidlustasid Läti ringkonnakohtus Läti Konkurentsinõukogu otsuse seaduslikkuse ettevõtete sõnul ilmsete protseduuriliste ja sisuliste vigade tõttu.

Merko Ehitus kontsern peab jätkuvalt Läti konkurentsinõukogu seisukohti SIA Merksi äritegevuse kohta põhjendamatuteks kogu ulatuses. Kontsern analüüsib põhjalikult Läti haldusringkonnakohtu otsuses tehtud järeldusi ning otsustab kassatsiooniavalduse esitamise Läti Riigikohtusse lähiajal.

Konkurentsinõukogu poolt määratud haldustrahv suuruses 5,4% SIA Merksi 2020. aasta müügitulust ehk kogusummas 2 688 950,79 eurot ei kuulu tasumisele ning muud võimalikud Läti seadustest tulenevad tagajärjed ei rakendu enne kohtuotsuse jõustumist, märgib Merko.

Seadusest tulenevate tagajärgede all peetakse silmas keeldu SIA Merksi osalemisele riigihangetel kolme aasta vältel peale otsuse jõustumist ning kahju kannatanud osapoolte võimalikke tsiviilhagisid. Läti Konkurentsinõukogu otsus ei süüdista ettevõtteid hinnakokkulepetes, vastavalt peame põhjendamatuks eeldada kahju tekkimist ilma konkreetsete tõenditeta.

Merko Ehitus avaldab uuendatud mõjuhinnangu igas vahe- ja aastaaruandes vastavalt usaldusväärse info tekkimisele.

Merko rõhutab, et kontsern on jätkuvalt pühendunud ärieetika standardite kohase käitumise edendamisele ja rakendamisele, samuti kõikide äritavasid reguleerivate seaduste ja eeskirjade järgimisele. „Mis tahes võimalik ausa konkurentsi rikkumine on vastuolus kontserni tegevuspõhimõtete ja väärtustega,“ kirjutab Merko börsiteates.