Noori, õpilasi ja tudengeid esindavad organisatsioonid tegid ühispöördumise valitsusele 125 miljoni euro suuruse Eesti Energia õlitehase investeeringu peatamiseks tänastes oludes. Valitsus otsustas selle rahasüsti neljapäevasel istungil.

Avaldame noorteühenduste pöördumise alljärgnevalt täismahus.

Lugupeetud Vabariigi Valitsus

26. märtsi istungil andsite oma otsusega rahandusminister Martin Helmele volitused Eesti Energia omakapitali suurendamiseks rahalise sissemaksega 125 miljonit eurot uue Enefit280 õlitehase rajamiseks. Erakorralises olukorras, kus riik peab toimetulekuks võtma suuri laene, ei ole ükski riskantne keskkonnakahjusid põhjustav investeering lubatav. Sellist olulist tulevikku mõjutavat otsust ei ole kohane teha olukorras, mil ajakirjandus keskendub koroonaviirusest tingitud kriisi kajastamisele, puudub ühiskondlik debatt ning keelatud on rahvakogunemised ja meeleavaldused.

Me ei ole nõus, et olukorras, kui maailmas ollakse järk-järgult lõpetamas fossiilsetel kütustel põhineva energia tootmist, soodustab Eesti riik fossiilkütuse tootmist ja selle põletamisel tekkivate kasvuhoonegaaside õhku paiskamist. Maa atmosfäär ja kliima on üks tervik, mistõttu on väga silmakirjalik toota kütust, mida meie riigis ei saa tarbida, ent mis on suunatud ekspordiks teistesse riikidesse. Need kasvuhoonegaasid, mis seal emiteeritakse, mõjutavad samamoodi ka Eesti kliimat. Olgugi, et põlevkiviõli kasutamine on vähem saastav kui põlevkivist elektrienergia tootmine, ei aita see otsus kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks ega ka Pariisi kliimaleppe täitmisele, millele Eesti on alla kirjutanud.

Kuigi tehase ehitamine ja käitamine loob lühikeses perspektiivis uusi tasuvaid töökohti, ei ole see siiski pikemas plaanis jätkusuutlik lahendus. Valitsuse tellitud SEI Tallinna uuringu kohaselt kinnistaks põlevkivisektorisse investeerimine piirkondlikult olulise hulga tööjõudu ühele tegevusalale ning ühest kindlast tegevusalast sõltuv regioon ei pruugi olla võimeline vajaliku kiirusega riskide realiseerumisega (nt õlitootmise kiire lõpetamisega) kohanema. Seega on regiooni pikaajalise stabiilsuse seisukohast põhjendatud loobuda kavatsetavast investeeringust. Selle asemel tuleb leida lahendused praegu põlevkivisektoris töötavate inimeste ümberõppeks.

Keskkonnaministeeriumi koostatud “Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030” selgitab, et põlevkiviõli tootmise tasuvus ja konkurentsivõime sõltuvad ELi keskkonnanormidest ja nafta maailmaturuhinnast. Kuna toornafta maailmaturuhind on viimase 18 aasta madalaimas punktis ning CO2-kvootide ühikuhind määratud tõusma, on investeeringu tasuvuse seisukohalt uute tasuvusuuringute tegemine igati vajalik.

Noorteorganisatsioonidena on meile oluline, et valitsus võtaks arvesse ka noorte huve ja arvamust, kuna noorte võimalused poliitiliste otsuste tegemisel osalemiseks on jätkuvalt piiratud. Kliimamuutustele kaasaaitamine ning ebamõistlikud majanduslikud otsused ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.

Esitame nõudmise, et Vabariigi Valitsus peataks investeeringu õlitehase ehitamisse ja algataks kriisiolukorra järel ühiskondliku arutelu antud tehase vajalikkuse üle. Käesolevas olukorras on olulisem tagada rahaliste vahenditega inimeste ja ettevõtete toimetulek. Fossiilsetel kütustel põhineva energeetika asemel on kliimakriisi valguses ainuvõimalik tee arendada taastuvatest allikatest ja CO2-heitme vaba energia tootmist.

Allakirjutanud

Bioteaduste Üliõpilaste Selts

Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus

Eesti Reformierakonna Noortekogu

Eesti Üliõpilaskondade Liit

EGEA- Tartu

Fridays For Future Eesti

Ida-Virumaa Noortekogu

Keskkonnateadlike Tudengite Selts

Lääne-Virumaa Noortekogu

Noor Eesti 200

Noored Rohelised

Noored Sotsiaaldemokraadid

Pärnu Linna Noortekogu

Pärnumaa Noortekogu

Sillamäe Noortenõukogu

Tartumaa Noortekogu

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering