Sõnajalad algatasid isikliku rünnaku kõrge ametniku vastu

 (108)
Tuuleettevõtjad Oleg (vasakul) ja Andres Sõnajalg
Tuuleettevõtjad Oleg (vasakul) ja Andres SõnajalgFoto: Priit Simson

Tuuleettevõtjad Andres ja Oleg Sõnajalg pöördusid eelmisel nädalal kaitseministri poole, nõudes asekantsler Meelis Oidsalu suhtes distsiplinaarmenetluse algatamist, kuna ametnik on neid väidetavalt solvanud ja alavääristanud. Minister jättis menetluse algatamata, leides, et Oidsalu pole ametniku eetikat rikkunud.


„Käesolevaga pöördume Teie poole seoses asekantsler Meelis Oidsalu ebaprofessionaalse ning ametnikule mittekohase käitumisega,” algab Eleoni tuulikuid arendavate ettevõtjate Andres ja Oleg Sõnajala poolt 23. jaanuaril kaitseminister Jüri Luigele adresseeritud kiri.

Sõnajalad viitavad käimasolevatele kohtuvaidlustele Aidu Tuulepargi ehituslubade ja maa-ala hoonestusõiguse üle, kus kaitseministeeriumit esindab kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu. „Hr Oidsalu on allakirjutanuid solvanud ning alavääristanud, mida ei saa kuidagi ühelgi isikule, rääkimata niivõrd kõrgele riigiametnikule, pidada lubatavaks,” leiavad ettevõtjad.

Sõnajalad tsiteerivad avaliku teenistuse seadust, mille kohaselt „peab ametnik oma teenistusülesandeid täitma ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt”, jääma teenistusülesandeid täites erapooletuks ja „käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust”. „Oleme seisukohal, et Meelis Oidsalu on vastavaid nõudeid korduvalt eiranud ning esitame üksnes mõned konkreetsed näited,” märgivad ettevõtjad kirjas kaitseministrile.

Seotud lood:

Ei meeldinud ametniku sõnakasutus

Nad toovad oma seisukoha põhjenduseks kaks näidet. Neist esimene puudutab mullu sügisel, 13. septembril kaitseministeeriumis toimunud kohtumist ettevõtjate ja ministeeriumi ametnike vahel, kus olid kohal ka mõlema poole advokaadid ning Lüganuse valda esindanud vandeadvokaat Jaanus Tehver.

Sõnajalgade sõnul läksid nad otsima osapooltele sobivat sisulist lahendust, tutvustades nende poolt arendavate Eleoni tuulikute tehnilisi omadusi, mis peaksid võimaldama mõju õhuseireradarile ja raadioluurele minimeerida. „Vastaval kohtumisel teatas Meelis Oidsalu, et võimalike lahendusi ei arutata, vaid selleks tuleb algatada uus menetlus,” märgivad ettevõtjad kirjas ministrile.

Nende väitel keeldus ministeeriumi asekantsler nendega diskussioonist ja asus ründavas toonis Aidu tuulepargi projekti halvustama ja Lüganuse valda ründama. Ennekõike häiris neid asekantsleri sõnakasutus, mis nende hinnangul ei olnud kõrgele ametnikule kohane.

„Nimelt heitis Meelis Oidsalu vallale ette, et vald ei ole ise ehituslube kehtetuks tunnistanud ja nimetas valla tegevust alandavalt „kult rukkis istumiseks“. Lisaks heitis hr Oidsalu ette, et vald lubab Aidu tuulepargi näol „beszobraziat“ oma territooriumil ja seeläbi kahjustavat Kaitseministeeriumi mainet,” kirjeldasid Sõnajalad.

Teise näitena tõid nad välja hiljutise, 17. jaanuari riigikohtu lahendi kajastuse Eesti suuremates meediaväljaannetes. Iseäranis probleemseks pidasid nad Ärilehe 18. jaanuari artiklis edastatud Oidsalu kommentaari, kus ministeeriumi ametnik ütles, et Oleg Sõnajalg on edastanud meediale riigikohtu lahendist valeinformatsiooni ja pannud riigikohtule sõnu suhu.

„Oleg Sõnajalg ei ole mistahes valeinfot edastanud ning Kaitseministeeriumi asekantsleri poolt isiku avalik süüdistamine valeinfo edastamises on selgelt lubamatu käitumine ametniku poolt. Võib järeldada, et Meelis Oidsalu on vastava hinnangu ja kommentaari andnud ilma, et oleks eelnevalt põhjalikult tutvunud viidatud Riigikohtu lahendiga ehk isik on rikkunud ka kohustust olla asjatundlik ja hoolikas,” märgivad Sõnajalad kirjas ministrile.

Ähvardasid meediasse minekuga

Ettevõtjate sõnul kinnitavad eelkirjeldatud näited ilmekalt, kuidas Oidsalu ei järgi ametniku eetikat. Seetõttu paluvad nad ministril algatada kaitseministeeriumi asekantsleri suhtes distsiplinaarmenetlus, sh määrata talle vastav karistus ning muuhulgas kaaluda põhjalikult ka tema sobivust ametisse.

Neljaleheküljelise kirja lõpus ütlevad ettevõtjad, et jäävad oma avalduse osas tagasisidet ootama, kuid annavad ka märku, et kui menetlust Oidsalu suhtes ei algatata, viivad nad teema meediasse. „Menetluse algatamata jätmise korral oleme sunnitud algatama avaliku diskussiooni riigiametniku eetika teemal,” põhjendavad nad.

Kaitseminister Jüri Luik vastas Sõnajalgade kirjale päev pärast selle jõudmist ministeeriumisse. Möödunud nädala reedel, 25. jaanuaril ministeeriumist välja saadetud kirjas ütleb Luik, et ministeerium ei algata kaitseplaneerimise asekantsleri suhtes distsiplinaarmenetlust.

Ta põhjendab otsust sellega, et Sõnajalgade pöördumise järel hinnati nii nende kirjas olnud asjaolusid, kuulati üle 13. septembri kohtumise helisalvestus kui tutvuti muude materjalidega.

„Materjalidest on tuvastatav, et kaitseplaneerimise asekantsleri Meelis Oidsalu poolt kasutatud väljenduslaad ja kõnealusesse vaidlusesse puutuvate osapoolte kohtlemine on jäänud ka kujundlikke väljendeid kasutades väärikaks ja lähtunud haldusmenetluse põhimõtetest, kõnealuse Riigikohtu otsuse sõnastusest ning Kaitseministeeriumi ülesandest tagada sõjalise kaitse vajadusega arvestamine käimasolevates kohtuasjades Aidu Tuulepark OÜ-ga,” märkis Luik.

Kaitseministeerium ja erinevad tuuleettevõtjad on juba mõnda aega pidanud kohtuvaidlusi seoses kaitseministeeriumi poolt viimastel aastatel järjest tugevamalt rõhutatud piirangutele õhuseireradaritest ja raadioluurest tingitult, mis ei võimalda Ida-Virumaale enam uusi tuuleparke püstitada, kuigi ettevõtjad olid enne piirangute kehtestamist hakanud ettevalmistusi tegema.

Vaadatakse riigikohtu poole

Praegu on kaitseministeeriumil üleval viis kohtuvaidlust tuuleparkide arendajatega. Neist kaks on seotud tuuleettevõtja Harry Raudvere ettevõtetega. Lisaks Päite-Vaivina tuulepargi vaidlusele, mille kohtuistung eelmisel nädalal Rakveres toimus, on peagi viis aastat kohtus seisnud ka Varja tuulepargi vaidlus. Ülejäänud kolm vaidlust on seotud Sõnajalgade Aidu ja Vaivara tuuleparkidega.

Eelmisel nädalal Rakveres toimunud kohtuistungil, kus Raudvere vaidles Toila vallaga nende samade piirangute pärast, tõdesid erinevaid osapooled, et nende kohtuvaidluste lahendamisel muutub üha olulisemaks, et riigikohus asuks lõpuks väga selgele seisukohale, kas nende tuuleparkide rajamisel on ülemuslikud riigikaitselised huvid või ettevõtjate tegevusvabadus.

Kaitseministeeriumi juures on alates 2016. aastast koos käinud riigi julgeolekuvajadusi arvestavate tuuleparkide arendamise töörühm, kus kaitseministeeriumi ja MKMi eestvõtmisel töötati koos arendajate esindusorganisatsioonidega, sh Sõnajalgade osalusel välja lahendusettepanekud tuuleparkide arendusvõimaluste laiendamiseks, et saaks riiklikke taastuvenergia eesmärke täita.

Kuigi seal veel lahenduste otsimine jätkub, siis Aidu tuulepargi osas saab kaitseministeeriumi sõnul konkreetsete lahenduste üle läbi rääkida ainult kooskõlastamiseks esitatud ehitusloa menetlemise raames.