TextMagic AS plaanib fondiemissiooni teel suurendada aktsiakapitali ning seejärel vähendada aktsiakapitali eesmärgiga moodustada vabatahtlik reserv.

Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise ning vabatahtliku omakapitali reservi loomise eesmärk on võimaldada TextMagic AS-i aktsionäridele dividendide väljamakseid. Seejuures on oluline, et väljamaksed on kooskõlas seaduses sätestatuga ning omakapital vastaks ettevõtte tegevusega seotud vajadustele ja riskidele.

TextMagic AS kapitaliseerib immateriaalse põhivarana arendustegevusega seotud väljaminekuid ning arendusväljaminekud ei ole täielikult amortiseeritud, seega tohib kasumit jaotada ainult juhul, kui reservide, mida on võimalik kasutada kasumi jaotamiseks, ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi summa on vähemalt võrdne amortiseerimata arendusväljaminekutega.

Firma märgib börsiteates, et tänase omakapitali struktuuriga ei ole võimalik kasumit aktsionäridele dividendidena jaotada, sest eeltoodud tingimus ei ole täidetud. Ettevõttel on ülekurss summas 51 242 000 eurot, mida on võimalik kasutada ainult TextMagic AS-i kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks fondiemissiooni teel.

Eeltoodust tulenevalt on ettevõtte juhatus otsustanud luua vabatahtliku omakapitali reservi eesmärgil, et reservi suurus ületaks amortiseerimata arendusväljaminekuid, mis omakorda annab võimaluse teha aktsionäridele dividendi väljamakseid. TextMagic AS on jõudnud arengufaasi, kus iga-aastaselt tekib kasum, mida soovitakse dividendidena jaotada, kuid Äriseadustikust tulenevate piirangute tõttu ei ole seda siiani olnud võimalik teha.

Vabatahtliku reservi loomiseks plaanib TextMagic AS esmalt fondiemissiooni kaudu suurendada iga aktsia arvestuslikku väärtust 6,02 euro võrra ning seejärel vähendada iga aktsia arvestuslikku väärtust 6,02 euro võrra aktsiakapitali vähendamise teel. Vähendamise tulemusena tekib vabatahtlik reserv. Protsessi jooksul aktsionäride osalused ei muutu ning aktsia nimiväärtus on protsessi lõpus 0,10 eurot aktsia kohta.

Tegevusplaani esimese etapina esitab TextMagic AS-i juhatus aktsionäridele hääletamiseks otsuste eelnõud, millega suurendatakse aktsiakapitali ülekursi arvelt. Pärast esimese etapi lõpuleviimist, esitab juhatus aktsionäridele hääletamiseks järgmised otsuste eelnõud, millega vähendatakse aktsiakapitali ja aktsiakapitali vähendamise tulemusena tekkinud vaba omakapitali arvelt luuakse vabatahtlik omakapitali reserv. Kokkuvõttes tekib ettevõttele omakapitali struktuur, mis võimaldab dividendide väljamakseid jaotamata kasumi arvelt.

Tänase börsiteate näol ei ole tegemist lubadusega aktsionäridele kasumit jaotada. Äriseadustiku kohaselt otsustatakse dividendide maksmine eraldi aktsionäride otsusega, mis võetakse vastu TextMagic AS-i kinnitatud majandusaasta aruande alusel ning sõltub ettevõtte finantstulemustest ja tegevusplaanidest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid